İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ATASÖZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 665-684
Year-Number: 2017-63

Abstract

Türkçe dersi, öğrencilerde söz varlığı oluşturulmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu söz varlığı ise sadece sözcüklerden oluşmamakta, söz grupları ile de güçlenmektedir. İlköğretim Türkçe dersi programında belirtilen öğrencilerin Türkçeyi sevmeleri, onu doğru ve etkili kullanmaları genel amacına ulaşmak için kültürümüzün ve dilimizin zenginliklerini barındıran atasözlerini kullanmak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, İlkokul 1-4. sınıf ders kitaplarındaki okuma metinlerini ve sözcük öğretimi etkinliklerini atasözlerinin öğretimi açısından değerlendirmek, Türkçe dersi öğretim programında belirtilen temalara uygun atasözlerinin öğretimine yönelik etkinlik örnekleri sunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yönteminin kullanıldığı çalışmada 2015-2016 öğretim yılında Rize İli’nde okutulan İlkokul Türkçe ders kitapları, okuma metinlerinde kullanılan atasözleri ve çalışma kitabında yer alan atasözlerinin öğretimine yönelik etkinlikler açısından incelenmiştir. Sonuçta okuma metinlerinin ve sözcük öğretimi etkinliklerinin atasözü içerme açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Eksikliğin giderilebilmesi amacıyla Ömer Asım Aksoy’un “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” eserindeki atasözleri Türkçe Programı (1-5. Sınıflar)’nda belirtilen temalara göre sınıflandırılmış; Türkçe dersinin öğrenme alanlarına uygun etkinlikler tasarlanmıştır.

Keywords

Abstract

The Turkish lesson has an important effect on the formation of the vocabulary in the students. Additionally, this vocabulary is not only formed by words but it is also supported by the groups of words. It is necessary to use the proverbs that enrich our culture and our language, in order to reach the general purpose of students' loving Turkish lessons and using Turkish in a correct and effective way, which is stated in the program of elementary school Turkish lessons. The purpose of this study is to evaluate reading texts and their effectiveness in vocabulary teaching in the textbooks of Primary School 1st-4th classes, regarding the subject of teaching proverbs, and to present the examples of activities for teaching the proverbs appropriate for the themes identified in Turkish language teaching program. In the study, where document review method among the qualitative research methods was used, primary school Turkish textbooks, which were utilized in the province of Rize in 2015-2016 academic years, were examined with regard to the activities related to teaching the proverbs used in reading texts and the proverbs in the study book. As the result, it was observed that the reading texts and vocabulary teaching activities were insufficient in terms of involving the proverbs. The proverbs in Ömer Asım Aksoy's work named “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” ("Dictionary of Proverbs and Idioms") were classified according to the themes identified in the Turkish Language Teaching Program (1st-5th Classes); and activities that are suitable for the learning domains of Turkish lesson were designed.

Keywords