TASARIM EĞİTİMİNDE FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: BİYOMİMESİS

Author:

Number of pages: 654-664
Year-Number: 2017-63

Abstract

Doğa, insanoğlu için geçmişten günümüze ilham kaynağı ve yol gösterici olmuştur. İnsanlar bir şeyler yaratırken bilinçli ya da bilinçsiz şekilde doğayı taklit etmiş, araştırmış ve yorumlamıştır. 1990’lardan bu yana ‘doğadaki yapılanmalardan ve oluşumlardan öğrenilmiş/esinlenilmiş/uyarlanmış ya da uygulanmış’ tasarımlar ‘biyomimesis’ kavramlarıyla anlaşılmaya çalışılmıştır. Dinamik değişkenleri içeren tasarım olgusunda, formun tasarlanması/yaratılması zor bir süreci içerir. Formun oluşturulmasındaki bu kaygılar tasarım eğitiminde de kendine yer bulmuştur. İşte bu noktada tasarımda, doğadaki örneklerden yararlanmak günümüzde son derece yaygın kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma kapsamında doğanın dehasını kullanma anlamına gelen biyomimesis tasarım kavramı, doğa-form ilişkisi üzerinden örneklerle anlatılmıştır. Bu ilişki, Konya-Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, doğadan seçtikleri canlı/cansız varlıkları, tasarladıkları iç mekan donatılarına aktarma metodları ve form oluşturma sürecine nasıl yansıdığı ele alınmıştır. Sonuç olarak, biyomimesis kavramının form oluşturma sürecindeki katkısı, öğrenciler açısından doğa-form arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamış, yaratıcılık yönlerini geliştirmiş ve özgün düşünme yeteneklerini oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

Nature has been a source of inspiration and guidance for mankind from the past. While people are creating things, they mimic nature, research and interpret nature consciously or unconsciously. Since the 1990s, designs learned/inspired/adapted or applied from the structures and formations of nature and have been tried to be understood with the concepts of 'biomimesis'. In the case of a design involving dynamic variables, form designing / creating involves a difficult process. These concerns in the creation of the form also took place in design education. At this point in design, to take advantage of the samples in the nature is a widely used method today. Within the scope of the study, the concept of biomimesis design, which means to use the prodigy of nature, is explained with examples through nature-form relation. This relation was handled in Faculty of Fine Arts, Selçuk University, Konya in terms of the living / non-living beings chosen from nature by the students studying in different disciplines, the methods of transferring them to the interior fittings they design and how they are reflected in the form creation process. As a result, the contribution of the concept of biomimesis in the form-making process has helped to establish relations between nature and form in terms of students, improved creativity aspects and created original thinking skills.

Keywords