FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN GİUSEPPE GARİBOLDİ TWENTY STUDIES OP.132 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 207-214
Year-Number: 2017-63

Abstract

Bu çalışmada, flüt eğitiminde sıkça kullanılan Giuseppe Gariboldi (1833–1905) nin Twenty Studies Op. 132 etüt kitabında bulunan etütler; hız, tempo, ton, ölçü birimi, nefes aralıkları, seslendirme teknikleri, gürlük terimleri, ifade terimleri ve süslemeler bakımından incelenmiştir. Veri elde etmek için ilgili literatür taranmış ve metodun içerisindeki 20 eserin hedef davranışlarını çözümlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi modeli kullanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile eğitimcilere, adı geçen kitapta bulunan etütlerin genel görünüme ilişkin bilgi verilmiş ve bu sayede öğrencilerin analitik bakış açısı kazanarak etüdün daha kısa sürede ve verimli öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, etüt içindeki teknik konular belirlenmiş, gruplandırılmış ve tablolar halinde verilmiştir. Ayrıca, çalışmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, frequently used in flute training, analyzing the etudes of the book named “Twenty Studies” of Giuseppe Gariboldi op. 132 etude book terms of speed, tempo, tone, beat, breathing gaps, technical studies, techniques of vocalisation, abundance terms, adornments are aimed. To obtain the data the relevant literature have been screened. To resolved the target behaviors of 20 pieces in this method have been used one of the qualitative research methods in which content analysis. With this study to teachers are given information about the general appearance of etutes. Students are provided with an analytical perspective. For this purpose, the technical difficulties in the etude were identified, grouped and tabulated. Furthermore, some sugestions have been made thanks to the results that were obtained at the end of the study.

Keywords