OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
A SURVEY OF THE VIEWS OF EARLY SCHOOL TEACHERS ON MUSIC EDUCATION

Author : Saibe Özlem KAYA -- Berna ÖZKUT
Number of pages : 601-614

Abstract

Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Müzik eğitimi ise bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli davranışları kazandırma ya da bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturması sürecidir.Bu yüzden çocuklara erken dönemden itibaren müzik eğitimi verilmelidir. Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek, çocuğa temel müzik becerileri kazandırarak estetik yargının geliştirilmesini ve böylece genel bir müzik kültürü oluşturmasını hedeflemektedir. Okul öncesi eğitim programlarında müzik eğitimi, çocuğun bütün gelişim alanları açısından bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Bu dönemde müzik eğitiminde, çocukların yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak uygun yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Müzik etkinliklerini destekleyen çevrenin düzenlenmesinde, müzik etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında öğretmenin nitelikleri çok önemlidir. Müzik eğitimi, kavramsal temeller ve kuramsal model bakımından sağlam ve tutarlı çerçeveye oturtulmayı gerektirmektedir. Öğretmenlerin müzik etkinliğine karşı tutumları etkinliğin başarısını veya o etkinliğin düzenli bir şekilde yürütülmesini etkilemektedir. Bu noktadan hareketle çalışma; okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kendi formasyonlarına dayalı olarak müzik etkinliklerini algılamalarını ve müzik etkinliklerinin uygulanmasına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla planlanmıştır.

Keywords

Okul öncesi eğitimi, müzik, müzik eğitimi, müzik etkinlikleri.

Read: 733

Download: 234