ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 193-206
Year-Number: 2017-63

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretim programlarında yer alan değerlerin okulların sosyo-ekonomik düzeyi, cinsiyet ve mesleki kıdeme göre kazandırılma düzeyini incelenmektir. Araştırmada, betimsel çalışma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Batman İli merkez ilçede görev yapan 1450 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise sosyo-ekonomik bakımından üst düzey, orta düzey ve alt düzey olmak üzere belirlenmiş alanlardan seçilen beşer okul olmak üzere toplam 15 okulda görev yapan 317 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Özdaş (2013) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, ortaokul öğretim programlarında yer alan değerlerin “Bireyler arası ilişkiler” “Milli Değerler”, “Evrensel Değerler” ve “Özerklik” boyutlarındaki değerler “Kısmen Yeterli” düzeyinde kazanıldığı tespit edilmiştir. Ortaokul öğretim programlarında yer alan değerlerin kazandırılma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyete göre, “Milli Değerler” ve “Özerklik” boyutlarındaki değerler arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu farkın “Milli Değerler” boyutunda erkek öğretmenler lehine, “Özerklik” boyutunda ise kadın öğretmenler lehine olduğu görülmektedir. Okulun sosyo-ekonomik düzeyi ve öğretmenlerin mesleki kıdeme göre değerlerin kazandırılma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the level of values in secondary school curricula according to socio-economic level, gender and occupational status of schools. Descriptive study model was used in the study.. The universe of the research is composed of 1450 middle school teachers working in the central district of Batman Province during the academic year 2012-2013. The sample of the study consists of 317 teachers working in 15 schools including socio-economically selected high school, middle school and lower level selected schools. In the research, a scale developed by Özdaş (2013) was used as a data collection tool. According to the research results, the values in the secondary school curricula were found to be "Partially Sufficient" in the values of "Interi

Keywords