ÜNİVERSİTELERDE TEKNOLOJİK DERS MATERYAL KULLANIMININ MUHASEBE GRUBU DERSLERE ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-63
Number of pages: 120-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatımızın birçok aşamasında kendisini olumlu ya da olumsuz bir şekilde hissettiren teknolojik gelişmeler eğitim sektörünü de etkisi altına almıştır. Okullardaki tahta, tebeşir ve silgi üçlüsünün yerini akıllı tahta, bilgisayar ve sunumlar almaya başlamıştır. Öğrenciler, bağlı bulundukları kuşağın da etkisiyle geleneksel yöntemlerden ziyade teknoloji ağırlıklı yöntemlere ilgi duymakta ve bu tarz geçişlere daha çabuk uyum sağlamaktadırlar. Dersin işlenişi ile başarı arasındaki ilişkiden dolayı derslerde teknolojik ders materyal kullanımının başarıya etkisi ve öğrenciyi motive etmedeki rolü tartışma konusu olmaktadır. Çalışmamızın amacı bu tarz tartışmalara açıklık getirmek maksadı ile Harran Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsündeki öğrencilerin zorlandığı derslerin başında gelen muhasebe grubu derslerin işleniş yöntemlerine karşı tutumlarını analiz etmektir. Bu bağlamda muhasebe dersi alan öğrencilere gönüllü olarak online ve yüz yüze anket uygulanmıştır. Ankette muhasebe grubu derslerde uzaktan eğitim ve WEB tabanlı eğitim ile bilgi teknolojileri kullanımın öğrencilerin başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar arasında ilişki ve faklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Technological developments that have made us feel positive or negative in many phases of our life have also affected the education industry. The wooden, chalk, and eraser trio on the school started to take the place of smart boards, computers and presentations. Students are more interested in technology-intensive methods than traditional methods with the influence of their affiliates, and they are adapting more quickly to such transitions. Because of the relation between the achievement of the course and success, the success of the use of technological course material and the role of the student in motivating the students is the topic of discussion. The objective of the study is to analyze the attitudes of the accounting group at the beginning of the courses which the students at Harran University Faculty of Economics and Sciences and the Institute of Social Sciences are trying to clarify such discussions. In this context, online and face-to-face questionnaires were applied voluntarily to the students who took accounting courses. In the questionnaire survey group, distance education, WEB based education and information technology usage were tried to measure the success and motivation of the students. The data obtained from the questionnaires were analyzed using the SPSS program and the relationships and differences between the results were determined.

Keywords