TÜRKİYE’DE OLİGOPOL PİYASADA UYUMLU EYLEM KAVRAMI İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Ekonomi Hukuku
Number of pages: 458-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hâkim olan serbest piyasa ekonomisine, 1980’lerin sonunda Türkiye de dâhil olmuş ve bununla birlikte ekonomik hayat ile ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Kuşkusuz rekabet, piyasada sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini artırırken diğer yandan da tüketici lehine piyasa ortamı oluşturmaktadır. Serbestleşen piyasa ekonomisiyle hayatımıza giren rekabet kavramı ile piyasa içindeki teşebbüslerin karar verme ve uygulamaya geçme gibi piyasa içinde sergiledikleri davranışlarda da değişiklikler meydana gelmiştir. Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerle monopol konumunda olabildikleri gibi aynı zamanda oligopol piyasa içinde de yer alabilirler. Monopol piyasa içinde yer alan teşebbüs karar alma ve harekete geçme aşamalarında tekel konumunda olduğu için fiyat ve üretim dengesini bağımsız olarak belirleyebilir. Oligopolistik piyasalarda ise teşebbüslerin ürettikleri mal ve hizmetler homojen ya da birbirine çok yakın mallar olması sebebiyle piyasa içinde aldıkları kararlar diğer teşebbüsleri etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de oligopol piyasa özelliği gösteren pazarlarda uyumlu eylem kavramının incelenmesidir.

Keywords

Abstract

The liberalized market economy dominated in the world was included in Turkey at the end of the 1980s, and many regulations regarding economic life were made. Competition, of course, enhances the quality of goods and services offered on the market, while creating a market environment favorable to the consumer. Changes in the behavior of exhibitors in the market such as deciding and implementing the initiatives within the market and changes in the concept of competition that entered into life with the liberalized market economy have also become a matter of course. Enterprises can be monopolized by the goods and services they produce, as well as within the oligopoly market. Since the undertaking within the monopoly market is in a monopoly position in the decision-making and mobilizing stages, it can independently determine the price and production imbalance. In the oligopolistic markets, the decisions they make in the market can affect other undertakings because the goods and services they produce are homogeneous or close to each other. The aim of this study is to examine the concept of concerted action in oligopoly market in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics