SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ İLE DIŞ TİCARET VERİLERİNİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 433-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, satın alma gücü paritesi ile dış ticaret arasındaki ampirik ilişki, 1983-2011 dönemleri için yıllık veriler kullanılarak ekonometrik modelle sınanmıştır. Bulgulara göre; Birim kök analizlerinde, ihracat, ithalat, hacim ve denge bağımlı değişkenleri incelenerek durağan olduklarına karar verilmiştir. LM testi sonucunda seride oto korelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İhracat için model sonuçlarına göre dış ticaret verilerindeki değişimin satın alma gücü paritesindeki değişime etkisi anlamsız bulunmuştur. Fakat ithalat için dış ticaret verilerindeki değişimin satın alma gücü paritesindeki değişime etkisi anlamlı bulunmuştur. Satın alma gücü paritesinin ithalat üzerindeki etkisi negatiftir. SAGP 1 birim arttığında, ithalat 1,05 birim azalmaktadır. Ayrıca satın alma gücü paritesinin dış ticaret hacmi ve dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi negatiftir. Değişkenler arasında nedensellik olup olmadığını incelemek amacıyla Granger Causality Testi analiz edilmiş ve değişkenlerin p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan yokluk hipotezi olan “Değişkenler birbirlerinin Granger nedeni değildir” hipotezi kabul edilmiştir. Değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi söz konusu değildir.

Keywords

Abstract

In this study, empirical relations between purchasing power parity and foreign trade have been analyzed for the period of 1983-2011 by using econometrical model. Based on the analysis; it has been decided that, by examining export, import, volume and balance dependent variables at unit root analyses, they are stagnant. Based on LM test result, it is found that no autocorrelation exist at the serial. According to model results for export, it is found that changes in foreign trade data have no significant effect on changes in purchasing power parity. However, for the import, changes in foreign trade data have significant effect on changes in purchasing power parity. Purchasing power parity has negative effect on import. When SAGP increases 1 point, import decreases 1.05 point. In addition, purchasing power parity’s effects on foreign trade volume and balance of foreign trade are negative. Granger Causality Test has been utilized to see if there is any causality among variables and since the variables’ p value is larger than 0.05, non-absence hypothesis which states “Variables are not Granger reason of each other” has been accepted. There is no causalrelationamongvariables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics