TURİZM DESTİNASYONU KİMLİĞİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAFRANBOLU’DAKİ TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 539-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların beden ve ruh sağlığını korumak için yapmış oldukları geçici yer değiştirme hareketleri olarak tanımlanan turizmin, ülkelere veya bölgelere ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel olmak üzere birçok olumlu ve olumsuz etkileri söz konusudur. Bu etkiler, kaçınılmaz bir şekilde turizm sektöründe çalışan toplulukların yaşam kalitesini de belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir kültür turizm destinasyonu olan Safranbolu’daki turizm sektöründe çalışan kişilerin yaşam kalitesini belirlemektir. Bu çerçevede çalışmada, Safranbolu turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etiklerinin, turizm sektöründe çalışan kişilerin yaşam kalitesi arasındaki ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yüz yüze anket tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada toplam 253 kişiden veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, Safranbolu’daki turizmin yaratmış olduğu etkiler ile sektörde çalışan kişilerin yaşam kaliteleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

There are many positive and negative effects on tourism, countries, or regions, which are defined as temporary displacement movements that people have made to protect their physical and mental health, including economic, socio-cultural and environmental factors. These influences inevitably determine the quality of life of communities working in the tourism sector. The aim of this study is to determine the quality of life on tourism sector employess in Safranbolu, an important cultural tourism destination. In this frame of work, The relationship between the economic, socio-cultural and environmental ethics of Safranbolu tourism and the quality of life in the tourism sector of employess has been tried to be determined. In this study using face-to-face survey technique, a total of 253 i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics