İŞİTME ENGELLİ GÜREŞÇİ ve ATICILARIN GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : beden eğitimi ve spor
Number of pages: 200-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, elit seviyedeki işitme engelli güreşçi ve atıcıların güdülenme düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya işitme engelliler milli takımında görev alan 10 güreşçi ve 20 atıcı sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Pelletier ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen Sporda Güdülenme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve t-testi testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sporcuların güdülenme düzeyleri kadınlar da en düşük 51,04 en yüksek ise 163,04; erkeklerde en düşük 108,18 en yüksek ise 169,25 olduğu görülmektedir. Sporcuların cinsiyete değişkenine göre güdülenmeme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur (p=0,961>0,05). Değişkenler arası anlamlı bir fark olmadığı için etki büyüklüğü de çok zayıftır ( cohen d=0,01). Türkiye Milli Takımda mücadele eden işitme engelli güreşçi ve atıcıların güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur ( p=0,318>0,05).

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the motivation levels of hearing-impaired elite wrestlers and shooters. 10 wrestlers and 20 shooter athletes in the hearing-impaired national team participated in the reserarch. Sport Motivation Scale (Pelletier et al., 1998) were used for data collection. The data was analysed by descriptive statistics and t test. Level of significance was determined to be 0.05. According to the results, the motivation levels of the female athletes were the lowest at 51.04 and the highest at 163.04; it is seen that the lowest in males is 108.18 and the highest in males is 169.25. There was no significant difference in the level of motivation of the athletes according to the sex variable (p = 0,961> 0,05). Since there is no significant difference between the variables, the effect size is very weak (cohen d = 0,01). There is no significant difference between the level of motivation of hearing-impaired wrestlers and shooters who struggle in Turkey National Team (p = 0,318> 0,05).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics