ANAR RIZAYEV’İN ‘AK LİMAN’ VE ‘BEŞ KATLI EVİN ALTINCI KATI’ ROMANLARINDA SİMGESEL BİR DEĞER OLARAK MEKÂN

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 397-407
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan edebiyatında “Yeni Edebiyat Kuşağı” olarak kabul edilen 1960-70’li yıllar, ideolojik yaklaşımlardan uzak, bireyi var eden değerlerin farklı teknik ve anlatım yollarıyla ortaya konulduğu bir dönemdir. Edebiyatın yaşam ve bireyle olan ilişkisinin değişmesiyle devrin geleneksel ve kalıplaşmış izleklerinden uzaklaşan sanatçılarından birisi de Anar Rızayev'dir. Hikâye, şiir, tiyatro ve roman türlerinde eser veren Rızayev, Azerbaycan edebiyatında daha çok romanlarıyla tanınır. Özellikle ‘Ak Liman’ ve ‘Beş Katlı Evin Altıncı Katı’ adlı romanları, onun sanatsal yaratıcılığının doruk noktasıdır. Araştırmaya kaynaklık eden ‘Ak Liman’ ve ‘Beş Katlı Evin Altıncı Katı’ adlı romanlarda geçen fiziksel/çevresel mekânlar, varoluşun hissedildiği yere dönüşerek algısal bir düzlemde görüngülenir. Anlatı kişilerinin kendilerini tanımasında ve tamamlamasında önemli bir görevi olan bu mekânlar, aynı zamanda bireyin ruh durumunu açımlar niteliktedir. Bu açıdan insan ruhuna yönelişte başat değer olarak kabul edilen bellek mekânları, incelenen romanların ana etimonunu teşkil eder. Dolayısıyla romanlardaki entrik kurguyu temellendiren bu mekânlar, mekân-insan arasında var olan algısal akışın varlığını kanıtlar niteliktedir.

Keywords

Abstract

The years of 1960-1970 which is accepted as “the generation of new literature” is a term which is away from ideological approaches, revealed with different technique and expression ways of the values cerating i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics