SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
Number of pages: 384-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesinde sağlık alanında öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarını belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmaya 424 öğrenci katılmıştır. Verileri toplanmasında kişisel bilgi formu ve sosyal medya kullanma amaçları ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin %45’i Hemşirelik, %14.4’ü İlk ve Acil Yardım, %13’ü Anestezi, %9.9’u Diyaliz, %9 Fizyoterapi, %8.7’i Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okumaktadır. Yaş ortalaması 19.55±1.74, %75.9’ü kadındır. Cinsiyet ile sohbet etme ve ders için hazırladığı ödevi paylaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin okuduğu bölüm ile arkadaşlarına dersle ilgili soru sorma, kişisel bilgileri/fotoğraflarını paylaşma ve arkadaşlarının gönderilerine yorum yapma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası interneti ve sosyal medyayı çok sık kullanmaktadır. Sosyal medya ve interneti, iletişim ve sosyal arkadaşlarıyla görüşmeler amaçlı daha fazla kullanırlarken, ders için bilgi paylaşımı gibi konularda daha az kullandıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the purpose of social media usage of associate and bachelor students studying in health field at Adnan Menderes University. 424 students participated in the research. Personal data sheets and social media usage scales were used to collect data. The data were evaluated using the SPSS 20.0 package program. Of the participants department, 45% were Nursing, 14.4% were First and Emergency, 13% were Anesthesia, 9.9% were Dialysis, 9% were Physiotherapy and 8.7% were Medical Documentation and Secretariat. The average age is 19.55 ± 1.74, 75.9% is females. There was a statistically significant difference between chatting and sharing the homework prepared for the lesson with the gender. There was a statistically significant difference between asking questions about the course to friends, sharing personal information / photos, and commenting on friends' comments to the student's department (p<0.05). More than half of the students who participate in the research use internet and social media very frequently. Social media and the internet have been used to communicate with their social partners more often for negotiation purposes, but they have been used less frequently for such things as information sharing for lessons.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics