OSMANLI ARŞİVLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ İLE KIRIM HANLIĞI ARASINDAKİ SİYASAL İLİŞKİLER

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : OSMANLI TARİHİ
Number of pages: 357-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anayurtları Orta Asya’dan çıktıktan sonra tarihsel gelişmeler sonucu Balkanlardan Sibirya’nın en doğusuna kadar yayılan Türklerin, Balkanlar hariç, Osmanlı döneminde ilişkide bulunduğu diğer Türk toplumlarının genellikle üç bölgede toplandığı görülmektedir: Kafkasya, Türkistan ve Kırım. “Tatarlar” olarak anılan Kırım Türkleri, Kırım topraklarına, 9. ve 10. yüzyılda gelmeye başlamışlardır. O tarihlerde “Kıpçaklar” olarak anılmakta, Rus kaynaklarında ise “Kumanlar” olarak geçmektedir. 12. yüzyılın sonlarına doğru Altın Orda (Altınordu) devleti kurulmuştur. 14. Yüzyıl sonlarına kadar Altın Orda idaresindeki Kırım Hanlığı’nın gerçek kurucusu Hacı Giray’dır. Kırım'ın Kefe ve Azak kıyılarındaki Ceneviz kolonilerini Osmanlı Sultanı Fatih, 1475’de Gedik Ahmed Paşa’yı bir donanma ile göndererek Osmanlı egemenliğine sokmuştur. Çalışmanın amacı; günümüzde dünya gündeminde olması nedeniyle Osmanlı Devleti – Kırım Hanlığı arasındaki ilişkilere, Osmanlı arşiv belgelerine dayanılarak kısaca değinmektir. Yöntem olarak, günümüz Türkçesine çevrilmiş olan Osmanlı arşivleri kullanılmıştır. Arşivler devletlerin devamlılığını sağlayan temel kuruluşlardan olup, ulusal tarih ve kültürün gerçek kaynakları, bütün sosyal ve insani bilim dallarının temel dayanaklarıdır. Bulgu olarak, üzerinde 1420 - 1783 tarihleri arasında aynı adla anılan Türk Hanlığı’nın kurulmuş olduğu Kırım yarımadasının, günümüzde olduğu gibi, Osmanlı döneminde de çok önemli bir konumda olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nin genelde bütün Türk dünyasının lideri ve merkezi olma özelliğini taşıdığı, yaşanılan dönem koşullarında Avrupa ve Asya kıtaları boyunca bir Türk kuşağı oluşturduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Turks spreading from their Homeland in Central Asia from Balkans to most eastern Siberia, except Balkans, during Ottoman period their relationship with other Turkish society gathered in three regions in general: Caucasus, Turkestan and Crimea. “Tatars” referred as Crimean Turks, began arriving to Crimean territory in 9th and 10th centuries. At that time, they were called ” Kipchaks” who referred as “Kumans” in Russian sources. Towards the end of 12th century, the “Golden Hord” state is established. Crimean Khanate under the Golden Horde, until the end of 14th century, by the true founder called Hadji Giray. Ottoman Sultan Fatih has sent Gedik Ahmet Pasha with an armada to Genoese colonies on the shores of the Crimean and Azov Pan in 1475 were put under Ottoman rule. The aim of the study; because of agenda in the world today, is to mention the relationship between Crimean Khanate and the Ottoman State based of the documents in Ottoman archives, in briefly As a method, Ottoman archives which has been translated into modern Turkish are used. Archieves are basic institutions of states are are based on nation history and culture’s real sources are very basic foundation of science. In finding, the Crimean Khanate who was establised in Crimean peninsula on the 1420-1783 as today is a pivotal position in Ottoman period. As a result, all the Turks of Ottoman Empire in general, has the distinction of being the center of the world and the leader, said to constitute a Turkish generation throughout Europe and Asia continents.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics