ÇOCUKLAR ÇEVRELERİNDEKİ ENDEMİK BİTKİLERİ TANYOR VE RESİMLİYOR

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Biyoloji Eğitimi
Number of pages: 124-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel sanatlar ve botanik öğretimini kapsayan disiplinler arası bir araştırma şeklinde planlanan bu araştırmada, ortaokul öğrencilerine yakın çevrelerindeki endemik bitkilerin öğretilmesi ve bu bitkilerin resimlerinin yaptırılması yoluyla doğa bilinci kazandırılması hedeflenmiştir. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleşmiştir. Araştırmada tipik durum örnekleminden yararlanılmıştır. Çalışma grubu, 36 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır ve gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Araştırma verileri; öğrenci günlükleri, öğrenci sanatsal çalışmaları ve yansıtma yazılarından elde edilmiştir. Nitel verilerin sayısallaştırılması ve betimsel analiz teknikleri ile veriler çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, yapılan etkinliklerin öğrencilerin öğrenme durumlarına olumlu yönde etki ettiği ve öğrendikleri bitkilerin resimlerini yapabilme becerisi kazandıkları belirlenmiştir. Öte yandan, etkinlik sürecinin, öğrencilerin yaşadığı yakın çevredeki endemik bitkilere yönelik farkındalık sağladığı ve öğrencilere keyif aldıkları yeni deneyimler kazandırdığı ortaya çıkmıştır. Bu gibi uygulamaların, ilkokul ve lise öğrencileri ile de yapılmasının ve sayısının artırılmasının doğal kültür varlıklarına yönelik farkındalığı yüksek yeni nesillerin yetişmesine katkı vereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this research, which is planned as an interdisciplinary research involving visual arts and botanical teaching, it was aimed to teach the endemic plants in the vicinity of the secondary school students and to acquire nature-consciousness through painting these plants. The study was conducted in 2016-2017 academic year. Typical case sampling was preferred in this research. The study group consists of 36 secondary school students was determined on a voluntary basis. Research data was obtained from student diaries, student artworks and reflective writing. Quantitative analyses of qualitative data and descriptive analysis techniques have been used to analyze data. It has been observed that students can integrate their cognitive knowledge with practice skills. Moreover, it has been proved that the activity process provided awareness of the value of the endemic plants in the immediate vicinity of the students and help them gain new experiences they enjoyed. It is thought that implementing and increasing the number of such of practices with primary and high school students will contribute to the upbringing of new generations with high awareness of natural culture properties.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics