9 ve 10 SINIFLARDA SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : psiko sosyal alan
Number of pages: 349-356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı;Gaziantep il merkezde yer alan liselerde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden spor yapan ve yapmayan öğrencilerin depresyon durumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini;2014-2015 eğitim öğretim yılında 67 ortaöğretim kurumunda 9. ve 10. sınıfa devam etmekte olan194 kadın ve 398 erkek toplam 592 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması; Araştırma kapsamında belirlenen farklı değişkenler açısından öğrencilerin depresyon durumlarını belirlemek amacıyla Maria Kovacs (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe ye uyarlaması Öy (1991) tarafından yapılan “Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18 istatistik paket programı kullanılmıştır. İki grubun ortalama puanları arasında farklılığın tespiti için bağımsız iki örneklem t testi kullanılmıştır.İkiden daha fazla grup karşılaştırması yapmak için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuç olarak;Araştırma kapsamında 9. ve 10. sınıfa devam eden öğrencilerin spor yapma ve yapmama durumlarının yaş, cinsiyet ve aylık gelir değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir farklılık göstermediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Purpose of the study; to examine the depression status of 9th and 10th year students who do and don’t do physical exercises, in high school in Gaziantep city. The sample of the research; In the 2014-2015 education year, there are 592 students in total of 194 female and 398 male students attending 9th and 10th grades in 67 secondary education institutions. Collection of data; The Depression Scale for Children (CDS) developed by Maria Kovacs (1985) and adapted to Turkish by Öy (1991) was used to determine the depression status of the students in terms of different variables determined within the scope of the research. In the analysis of the data, SPSS 18 statistical package program was used. Independent Sample T-tests were used to determine the difference between the mean scores of the two groups. Kruskal Wallis test was used to make more group comparisons. As a result; The results of the study showed that there was no statistically significant difference (p <0.05) between the age, gender and monthly income variables of 9th and 10th grade students whodo and don’t do physical exercisesin high school.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics