TÜRK TOPLUMUNDA KADINLARIN CİNSİYET ROLLERİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları/İşletme
Number of pages: 506-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsiyet kavramı genel olarak bir bireyin biyolojik, fizyolojik ve genetik niteliklerini açıklamada kullanılır. Bununla birlikte, kadın ve erkek olmanın biyolojik anlamının dışında sosyo-kültürel bir anlamı da bulunmakta ve toplumsal cinsiyet kavramı karşımıza çıkmaktadır Cinsiyet temelli eşitsizlikler, günümüzde halen varlığını ve önemini muhafaza eden temel sorunların başında gelmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlık ve erkekliğin toplumsal olarak kurulan, öğrenilen kalıplar olduğunu ifade eder. Ayrıca cinsiyet ayırımcılığı, kadına yöneliktir ve evrensel bir sorundur. Bu çalışmanın amacı; Türk toplumunda kadınların cinsiyet ayrımcılığı konusunu toplumsal bir bakış açısıyla irdelemek ve bu mevcut sorunla ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Bu bağlamda kadının Türk toplumundaki cinsiyetçi rolleri; eğitim, şiddet, ataerkil aile yapısı, çalışma hayatı, siyasal ortam, dinsel öğretiler, sportif faaliyetler, yönetim kadroları ve medya gibi temel perspektiflerden incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The term gender is used in general to describe the biological, physiological and genetic qualities of an i

Keywords


 • Akarçay, D.,Uyaroğlu K, A. & Başer, D. (2015). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Top- lumsal Cinsiyet Kavramının Sağlık Üzerine Etkilerine İlişkin Görüşleri. Türkiye ve Dünyada Kadın Araştırmaları Kongresi: Adana.

 • Akkaya, C., & Kaplan, Y. (2014). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Medyasında Ka- dın. International Journal of Science Culture and Sport, (2): 177-182.

 • Akmeşe, Z., & Deniz, K. (2014). Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portalla- rında Yer Alma Biçimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 311-326.

 • Alesina, A., Giuliano, P., & Nunn, N. (2013). On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough. The Quarterly Journal of Economics, 128(2): 469-530.

 • Alparslan, A.M., Bozkurt Ç, Ö., & Özgöz, A. (2015). İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Ka- dın Çalışanların Sorunları. MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2): 66-81.

 • Arslan, B., & Canan, K. (2006). Kadın Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete Haberlerinin Sunum Biçimine Dair Bir İnceleme. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 17(1): 1-10.

 • Avcı, Ö. H., Koç, M., & Bayar, Ö. (2016). Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. İnsan & İnsan, 3(8): 5-31.

 • Başcı, G. (2015). Yerel Yönetim Seçimlerinde Kadın Seçmen ve Temsilcilik: Çorum İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1): 273-299.

 • Boylu, A. A., Hanife, A., & Bilgin, İ. (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Ev Teknolojilerinin Kulla- nımına Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4): 955-965.

 • Bozatay A, Ş., & Kutlu, S. Z. (2014). Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 12(16).

 • Burnett, J. W., Anderson, W. P., & Heppner, P. P. (1995). Gender Roles and Self‐esteem: A Consideration of Environmental Factors. Journal of Counseling & Development, 73: 323-326.

 • Candır, H.,& İslamoğlu, E. (2014). Türkiye’de Kadın Çalışanların Sosyal Haklar Açısından Durumu. Bilgi, (29): 39-68.

 • Cansız, H. (2016). Afyonkarahisar’da Bazı Meslek Gruplarının Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Algısı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 111-131.

 • Crespi, I. (2004). Socialization and Gender Roles within the Family: A Study on Adolescents and Their Parents in Great Britain. MCFA Annals, 3: 1-8.

 • Dedeoğlu, S. (2009). Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Poli- tikaları ve Kadın İstihdamı. Çalışma ve Toplum, 2(21): 41-54.

 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511): 12-27.

 • Demirgöz B, M. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış. KASHED, 1 (1): 15-28.

 • Dolmacı, N., & Türeli Ş, N. (2012). Varlığını Sürdüren Bir Sorun Olarak Toplumda ve İş Ya- şamında Kadına Yönelik Farklı Ve Ayrımcı Tutumlar. Akademik Bakış Dergisi, (33):

 • Durmaz, Ş. (2016). İşgücü Piyasasında Kadınlar ve Karşılaştıkları Engeller. Ahi Evran Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3): 37-60.

 • Dündar Z, Ö. (2012). Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Reklamlarına Yansıma- sı. Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 5(1): 121-136.

 • Espinosa, D. (2010). Gender Roles in the Media and Debunking Society’s Stereotypes: Glee as a Pop-Culture Reflection. Winona State University, Master Thesis.

 • Gök A., F. (2013). Evli Kadın ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.

 • Gökçimen, S. (2008). Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi. Yasama Der- gisi, (10): 5-59.

 • Gökkaya B, V. (2014). Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet. Journal of Academic Social Sciences Studies, (26): 371-383.

 • Gökulu, G., & Hosta, N. (2013). Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2): 1829-1850.

 • Gül, S. S., & Altındal, Y. (2015). Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi. Akdeniz İletişim, (24): 168-188.

 • Günay, G., & Bener, Ö. (2011). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3): 157-171.

 • Gürhan, N. (2010). Toplumsal Cinsiyet ve Din. E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, (4): 58-80.

 • Gürhan, N. (2010). Toplumsal Cinsiyet ve İslami Feminist Söylem. Bilim, Etik ve Sanat Bağ- lamında İslamın Çağdaş Algıları Uluslar arası Sempozyumu: Samsun, 26-28 Kasım.

 • Harcar, T., Çakır, Ö., Sürgevil, O. & Budak, G. (2008). Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu. Toplum ve Demokrasi, 2 (4): 51-70.

 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G., & Memiş, K. (2016). Sosyo-Demografik Özellikler ile Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35): 345-362.

 • Hoşgör, H., Söyük, S., & Önder, E. (2016). İdari ve Akademik Personelin İş Yaşam Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Öncelik Sırasının Belirlenmesi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması. Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31): 302-323.

 • İleri, Ü. (2016). Sosyal Politikalarda Kadın ve Cinsiyet Ayrımcılığı İle İlgili Başlıca Uluslarara- sı ve Ulusal Hukuki Düzenlemeler. Emek ve Toplum, 5(12): 128-153.

 • İslamoğlu, E., & Yıldırımalp, S. (2014). Yolcu Hizmetleri Memurluğu Yapan Kadınların Çalış- ma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6): 150-177.

 • Kahraman, A. B., Tunçdemir O, N. & Özcan, A. (2015). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Hem- şirelik Bölümünde Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Algıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(2): 108-144.

 • Kızıldağ, D., & Bulut, D. (2017). Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın İnsan Kaynakları Yöneticileri- nin Kariyerleri Üzerindeki Etkileri. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(2): 81-102.

 • Koca, C. (2011). Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(1): 1-12.

 • Koca, C., & Bulgu, N. (2005). Spor ve Toplumsal Cinsiyet: Genel bir Bakış. Toplum ve Bilim, 103: 163-184.

 • Kördeve, M.K. (2017). Kadınların Esnek Çalışma Uygulamaları İle Çalışma Hayatına Katılımı- nın Sağlanması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(1):

 • Menteşe, S. (2014). Siyasette Kadının Yeri ve Önemine İlişkin Bir Araştırma: Tunceli İl Örne- ği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 83-113.

 • Okuyan, M. (2007). Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın Bakışı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (23): 93-134.

 • Örücü, E., Kılıç, R., & Kılıç, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yöne- tici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2): 117-135.

 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Poli- tika Çalışmaları Dergisi, 14(33): 93-112.

 • Özsoy, S. (2008). Türk Spor Dünyasında Kadın. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 19(4): 201- 219.

 • Öztürk, S., & Coşar, K. (2017). İşgücüne Katılmama Kararında Toplumsal Cinsiyetin Ro- lü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 527-543.

 • Öztürk, Z. A. (2012). Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın. Ege Stra- tejik Araştırmalar Dergisi, 3(1): 85-106.

 • Sağlam Ç, A., & Bostancı, A.B. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütleri Yö- netim Pozisyonlarında Kadınların Temsil Edilme Düzeyine Yönelik Yönetici Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 140-155.

 • Sarbay S, Z. (2015). Çelik ile Çeliknaz’ın Reklam Kokan Aşkı: Arçelik Reklamlarında Toplum- sal Cinsiyet Rolleri. İLEF dergisi, 2(1): 95-114.

 • Sezgin, D. (2015). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Sağlık ve Tıbbileştirme. Sosyoloji Araş- tırmaları Dergisi, 18(1): 153-186.

 • Skitka, L. J., & Maslach, C. (1990). Gender Roles and the Categorization of Gender-Relevant Behavior. Sex Roles, 22(3-4): 133-150.

 • Suğur, S., & Cangöz, İ. (2016). Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Rolü. Amme İdaresi Dergisi, 49(3): 89-115.

 • Tatlılıoğlu, K., & Küçükköse, İ. (2015). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet: Nedenleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13): 194-209.

 • Terkan, B. (2010). Siyasi Partilerin Kadına İlişkin Söylem ve Politikaları (AKP ve CHP Örne- ği). Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(2): 115-136.

 • Uçtu, A. K., & Karahan, N. (2015). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Top- lumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8): 2282-2283.

 • Ünlü, İ., & Metin, Ö. (2016). İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlere Ulaşma Düzeyleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(2): 697-713.

 • Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Sosyoloji Konfe- ransları, (35): 29-56.

 • World Economic Forum, https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016, 25.10.2017 tarihinde erişilmiştir.

 • Yavuz A, R. (2016). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Şiddet. Journal of Life Economics, (9): 77-100.

 • Yaylı, H., & Eroğlu, G. (2015). Yerel Katılım Bağlamında Türkiye’de Kadın Temsi- li. International Journal of Science Culture and Sport, 3: 504-524.

 • Yeşilorman, M. (2001). Toplumsal Eşitlikte Kör Nokta: Kadın Eşitsizliğine Genel Bir Bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2): 269-280.

 • Yetim, D., & Şahin, E.M. (2009). Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, 2(2): 48-53.

 • Yılmaz, F. (2010). Türkiye’de Kadın Çalışanların Mesleki Sağlık ve Güvenlik Koşulları. Ulus- lararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(13): 268-284.

 • Yüksel, A. B. (2016). Kadına Yönelik Şiddet ve Töre Cinayetleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Çanakkale.

                                                                                                    
 • Article Statistics