BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN KARİYER UYUMLULUĞU ALGISINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-60
Number of pages: 240-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireysel yenilikçilik düzeyinin kariyer uyumluluğu algısına etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılı içerisinde Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (BMYO) ve Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO)’nda öğrenim gören öğrencilerden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği ile veri elde edilmiştir. 1000 öğrenciye anket dağıtılmış ve 840 tanesi geri dönmüştür. Yapılan inceleme sonrasında anketlerin 806 tanesi analize uygun bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri frekans ve yüzde dağılımları ile analiz edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla verinin özelliğine göre İndependent T-test, One-Way Anova veya Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin kariyer uyumluluğu puanlarının ortalaması 3,6745, bireysel yenilikçilik düzeyi puanlarının ortalaması 62,0980 olarak bulunmuştur. Sonuçta öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile kariyer uyumluluğu algısı arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (X2=129,894 p=0,000<0,05). Yenilikçi ve öncü grubunda yer alan öğrencilerin kariyer uyumluluğu sorgulayıcı, kuşkucu ve gelenekçi grupta yer alan öğrencilerden daha yüksektir.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to review the impact of personal innovativeness level on the perception of career compatibility. In accordance with this goal, the data was obtained with the survey technique with the use of random sampling method from the students who receive their training at Bartin University’s Vocational School for Higher Education (BVSHE) and Bulent Ecevit University’s Zonguldak Vocational School for Higher Education (ZVSHE) in 2017-2018 educational year. The survey was distributed to 1000 students and 840 of them turned back. After the review, 806 of the surveys were found as proper to the analysis. The demographic information of students who participated into the research was analyzed with the frequency and percentage distributions. According to the property which was given in order to test the hypothesis, Independent T-test, One-Way Anova or Kruskal Wallis-H test was used. As a result of the research, the mean of students’ career compatibility points and personal innovativeness level points were respectively found as 3,6745 and 62,0980. As a result, it was determined that there was a significant difference statistically between the students’ personal innovativeness level and their perception on the career compatibility. (X2=129,894 p=0,000<0,05). The career compatibility of the students in the groups of innovative and pioneer is higher than the students in the groups of interrogator, suspicious and traditionist

Keywords