VURMALI ÇALGILAR EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI PROGRAM ANALİZİ

Author:

Number of pages: 567-582
Year-Number: 2017-60

Abstract

Ülkemizde ve dünyada çalgı eğitimi veren kurumlar içerisinde uzun yıllardır sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Berklee College Of Music ve Boston Conservatory At Berklee’nin vurmalı çalgılar eğitimi ile ilgili bölümleri arasında öğretim program farklılıklarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada kurumlar arasında çeşitli farklılıklar ortaya çıkartılmıştır. Vurmalı çalgılar eğitimi üzerine yapılan araştırma dört ana başlık üzerine yoğunlaşmıştır. Üniversitelerin müzik eğitimi ile ilgili bölümlerinde başarının sağlanması ve geliştirilmesi bakımından uluslararası örnek teşkil edebilecek öğretim programları barındırdığı bilinen, Berklee College Of Music ve Boston Conservatory At Berklee’nin öğretim programlarının incelenmesini de içeren araştırmada program analizleri detaylı bir biçimde sunulmuştur. Araştırmanın ortaya çıkarttığı öğretim programı farklılıkları bağlamında programa göre çalgı seçimi ön plana çıkmaktadır. Program üzerinde özgül çalgı seçimi yaparak, seçebilecek çalgıları ortaya çıkartmanın bireyleri daha istekli hale getirebileceği düşünülebilir. Araştırmanın sonucunda sunulan öneriler çerçevesinde daha özgül bir öğretim programı ile genel öğretim programı arasında çeşitli yönlerden farklılıklar da ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

In the study conducted to determine the differences in curriculum among the departments of Hacettepe University Ankara State Conservatory, Berklee College Of Music and Boston Conservatory At Berklee ,which have been training artists for many years in the institutes of instrument education around the world, various differences were found among the institutions. Research on percussion instruments education focuses on four main themes. The program analyzes are presented in detail, including the study of the curriculum of Berklee College of Music and Boston Conservatory At Berklee, which can be seen as having internationally exemplary curriculum for achieving and improving the success of the universities in music education related sections. In the context of the curriculum differences that the research reveals, choosing the instrument according to the program is in the foreground. By choosing a specific instrument on the program, it can be thought that bringing out selectable instruments can make i

Keywords