İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN LİMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ: HOPA LİMANI RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 390-413
Year-Number: 2017-60

Abstract

Limanlar, tarih boyunca ülkeleri için önemli merkezler olmuş ve olmaya devam etmektedir. Günümüz taşımacılık sisteminde karayolu, demiryolu, denizyolu ve boru hatları kullanılmaktadır. Kullanılan bu sistemler içerisinde en fazla paya denizyolu taşımacılığının sahip olduğu bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde limanların ne derece önemli olduğu açıktır. Ülkemizin önemli sorunlarının başında gelen iş kazaları her sektörde olduğu gibi limanlarda da yaşanmaktadır. Limanlarda meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir. Denizcilik sektörünün büyümesi ve gelişmesiyle, limanlarda meydana gelen teknik süreçlerin de artması oluşabilecek riskleri arttırmaktadır. Olası tehditlerin belirlenip bu tehditler karşısında tedbirler alınmasını sağlamak, risk değerlendirme metotlarını uygulayıp, risklerin analizi ile mümkündür. Bu çalışmada, Hopa limanında belirlenen bir kısımda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut tehlike kaynaklarının meydana getireceği tehlikeler belirlenerek, bunlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Ports have been and continue to be important centers for countries throughout history. Today's transportation system uses highways, railways, sea routes and pipelines. Among these systems, it is known that sea freight transport has the most share. It is clear how important the ports are when considering that around 90% of international trade in the world and our country is carried out by sea. Work accidents that are the most important problems of our country are experienced in ports as well as in every sector. Occupational accidents and occupational diseases that occur in the harbors can cause damage to workers, and the surrounding area in different sizes. With the growth and development of the maritime industry, the technical processes that are taking place in the ports increase the risks that may arise. Identifying possible threats and taking precautions against these threats is possible by applying risk assessment methods and analyzing risks. In this study, a risk assessment was made on the precautions to be taken against the hazards that the existing hazards related to occupational health and safety in in a specified part of Hopa Port will bring about.

Keywords