KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE VE İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK DUYUŞSAL TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 604-616
Year-Number: 2017-58

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin dört fakültesinde (Fen, Edebiyat, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) zorunlu dersler kapsamında verilen İngilizce derslerine ve İngilizceye karşı öğrencilerin tutum düzeylerini ölçekte yer alan boyutlar açısından belirlemektir. Ayrıca, İngilizce dersine ve İngilizceye karşı tutumların okudukları fakülte, okudukları bölüm ve cinsiyet değişkenleri ile arasındaki anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evreni, fakültelerin birinci sınıfında zorunlu İngilizce derslerini almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 316 kişiden oluşmaktadır. Sonuçlar, genel olarak öğrencilerin İngilizceye karşı kullanışlık ve öğretmen boyutlarında ilgi ve güven boyutlarına göre daha olumlu tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık olmamasına karşın fakülte ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the affective attitudes of the students according to the factors of the scale towards English as a foreign language within the scope of common compulsory courses in four faculties. The study also attempts to examine to what extent attitudes of students towards English and English course are related to, their faculties, their departments and their sex. The population of the study is all the students who take English lessons in the first year of the faculties at Karamanoğlu Mehmetbey University. The sample is 316 students who are chosen by simple random sampling method. The results indicate that students have more positive attitudes at usability and teacher factors than interest and confidence factors. Besides, it is determined that there is significant differences with regards to faculty and department variables while there is not a significant difference in the sense of gender variable.

Keywords