PROFESYONEL FUTBOLCULARIN MOBBİNGE MARUZ KALMA SIKLIKLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 564-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacını profesyonel futbolcuların bazı demografik özellikleri ile mobbinge maruz kalma sıklıkları arasındaki ilişkiyi saptamak oluşturmuştur. Araştırmaya Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerinde mücadele eden profesyonel futbolculardan tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 60 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan futbolcuların gerekli bilgileriyle birlikte demografik özelliklerini belirlemeye yönelik bir bilgi formu hazırlanmıştır. Ayrıca futbolcuların mobbinge maruz kalma sıklıklarını belirlemek için "Sporcular için Mobbing (Yıldırma) Envanteri" kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmış olup anlamlılık düzeyi P<0.05 olarak alınmıştır. İstatistikî yöntem olarak; frekans, yüzde dağılımları, bağımsız gruplar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmamızda elde edilen demografik özelliklerine göre yaş, eğitim, sporculuk yılı ve takım kategorisi bakımından incelendiğinde profesyonel futbolcuların mobbinge maruz kalmadıkları, istatistikî analizlere baktığımızda anlamlı farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationship between some demographic characteristics of professional footballers and the frequency of their exposure to mobbing. 60 footballers, who were selected using random sampling from among professional footballers that play in the clubs affiliated with the Turkish Football Federation, voluntarily participated in the study. An information form was developed to determine necessary details and demographic characteristics of the footballers who participated in the study. In addition, "Mobbing for Athletes Inventory" was used to determine the frequency of exposure of footballers to mobbing. The SPSS statistical package program was used in the evaluation of the study data and the level of significance was taken as P <0.05. As a statistical method, frequency, percentage distributions, and one way analysis of variance (ANOVA) for independent samples were used. According to the demographic characteristics obtained in our study, it was found that professional footballers are not exposed to mobbing and statistical analyzes do not show any significant difference when examined in terms of age, educational level, sports year and team category.

Keywords