TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ:DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSE-KOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA,
THE NECESSITY OF EDUCATION OF FORENSIC ACCOUNTING IN TURKEY: A RESEARCH ON THE AWARENESS OF THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ACCOUNTING IN THE SCHOOL OF APPLIED SCIENCE AT THE DUMLUPINAR UNIVERSITY

Author:

Number of pages : 333-349

Abstract

Dünyamızda küreselleşme ile birlikte, gelişen teknolojiler, şirketlerin rekabetlerindeki artış, teknolojinin ve bilginin kötüye kullanılması sürecinde mevcut muhasebe ve denetim sistemlerinin yetersiz kalması, adli muhasebe kavramını ortaya çıkarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen mali skandallar ve hileli işlemlerin tespiti ve önlenmesinin geleneksel denetim yöntemleri ve günümüzdeki muhasebe eğitimi ile yetersiz kalmış ve muhasebe mesleğinin bir dalı olarak adli muhasebe; yöntem, teknik ve uygulama alanlarıyla eğitimde önemli bir noktadadır. Adli muhasebe, Ülkemizde yeni sayılabilecek bir konu olmasına rağmen Amerika ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerin muhasebe eğitimi verilen bölümlerinde adli muhasebe ile ilgili dersler gerek lisans düzeyinde gerekse lisansüstü düzeyde verilmeye başlanmıştır. Çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeni bir kavram olan adli muhasebenin eğitim boyutunun gerekliliğini ortaya koyarak, Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencilerinin farkındalıkları üzerine bir inceleme yapmaktır.

Keywords

Abstract

Along with globalization in our world, emerging technologies, the increase of the competition of companies and the inadequacy of existing accounting and control systems in the process of misuse of information and technology have created the notion of forensic accounting. Detection and prevention of fraudulent transactions and financial scandals in many countries led byt United States of America showed that traditional accounting methods are inadequate, so forensic accounting as a branch of the accounting profession which is now at an important point with the method, technique and application areas. Forensic accounting has been applied for many years in the developed countries of America and Europe, although it is a new subject in our country. In accounting training courses of universities in our country, courses related to forensic accounting have started to be given both at the undergraduate level and at the graduate level. The aim of the study is to examine the awareness of the students on the concept of forensic accounting of the Department of Accounting in the School of Applied Science at the Dumlupınar University by showing the necessity in the education system.

Keywords