NİNNİLERİN ÖĞRETİCİ YÖNLERİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİNDEKİ YERİ HAKKINDA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 266-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ninnilerdeki öğretici yönlerin belirlenerek, ana dili eğitiminde beceri geliştirme amaçlı kullanılması gerekliliği bu çalışmayı oluşturur. Türkçe öğretmenlerinin ninnilerin öğretici yönü ve Türkçe eğitimindeki yeri hakkındaki görüşleri günümüzde konunun durumunu ortaya koyması ve gelecek çalışmalara da yön vermesi adına önemlidir. Türkçe öğretmenlerinin var olan durumu tespiti ve bu konudaki önerileri ders kitaplarına, ders anlatımlarına, etkinlik örneklerine ve ileride bu konuya dair araştırmalara yön vereceğinden dikkate alınmalıdır. Türkçe eğitiminin uygulamadaki durumundan habersiz olarak geliştirilen her çalışma somut veriler olmadan yorum yapmaya benzeyecektir. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi seçilir. Verilerin analizinde içerik analizi yapılır. Bu araştırmanın sonucunda ninnilerin öğrencilerin dikkatini çektiği, öğretici yönlerinin bulunduğu, öğretmenlerin bazılarının ders kitaplarında daha çok ninni metni görmek istediği, dil gelişimine katkıda bulunduğu, dil bilinci oluşturmaya yardımcı olduğu, kültürel kimlik kazandırma yönünün var olduğu görülmektedir. Bunca olumlu tarafına rağmen öğrencilerin çoğu ninnileri bilmemektedir.

Keywords

Abstract

Abstract İn lullaby, tutorial by determining the direction, using the main language training in skills development purposes creates this work necessity. Turkish teachers Turkish education and direction of a lullaby tutorial in our opinions today put forward the status and future of the topic and direction is important to give to the work. Determination of existing state of Turkish teachers and textbooks, the recommendations in this topic lectures, examples of activities that this thread in the future research direction and going to have to be taken into account. Unaware of the situation of the Turkish training developed in each study will be similar to comment without concrete evidence. The mining model within the scope of qualitative research approach as a semi-structured interview method is selected. The analysis of content analysis is made of the data. As a result of this research have drawn the attention of students of a lullaby, tutorial aspects of some of the teachers, including more school textbooks and you want to see the text, language development of a lullaby to which it contributes, language awareness which helps have the direction of the cultural identity is inclusion. Despite all the positive sides of most of the students do not know of a lullaby.

Keywords