TÜKETİCİLERİN ÇEVRE BİLİNÇLERİNİN ÇEVREYE DOST ÜRÜNLER SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 171-182
Year-Number: 2018-64

Abstract

Bu araştırmanın amacı çevre bilincinin tüketicilerin çevreye dost ürünlere karşı satın alma davranışları üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmada kolayda örneklem yönetimiyle seçilmiş 422 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Araştırmada kadınların tutumsal ve davranışsal çevre bilinci algıları ile çevre odaklı satın alma davranışlarının erkeklerden daha yüksek olduğu; üniversite ve lisansüstü eğitime sahip bireylerin tutumsal ve davranışsal çevre bilinci algıları ile çevre odaklı satın alma davranışlarının, lise mezunu bireylerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada bilişsel, tutumsal ve davranışsal çevre bilincinin, çevre odaklı ve tasarruf odaklı satın alma davranışı üzerine etkili olduğu bununla beraber tutumsal ve davranışsal çevre bilincinin, çevre odaklı satın alma davranışı üzerine etkisinin tasarruf odaklı satın alma davranışı üzerine etkisinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of environmental awareness on buying behavior of consumers against products that are environmentally friendly. Survey application was made to the 422 people selected by convenience sampling method. Survey form was used as data collection tool in the research. Data analysis was done in SPSS 16 package program. In the survey, women's attitudes towards behavioral and environmental awareness were higher than those of men with environment-oriented buying behaviors; it has been found that the attitudes of the university and graduate educated i

Keywords