ŞEYHÎ VE AHMED PAŞA’NIN “KEREM” REDİFLİ KASİDELERİNDE ÖVGÜ BİÇİMLERİ,
ENCOMIA WORDINGS IN EULOGIES ON “KEREM” OF ŞEYHÎ AND AHMED PAŞA

Author:

Number of pages : 478-490

Abstract

15. yüzyıl şairlerinden Şeyhî’nin Germiyanoğlu Yakup Bey’e yazdığı 22 beyitlik “kerem” redifli kasidesine pek çok nazire yazılmıştır. Bu nazirelerin en bilineni, çağdaşı şairlerden Ahmed Paşa’nın dönemin vezirlerinden Mahmud Paşa’ya yazdığı kasidedir. Bu kasidelerde, Şeyhî medhiyeye 16 beyit, Ahmed Paşa ise 38 beyit ayırmıştır. Çalışmamızda Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın “kerem” redifli kasidelerinde, Germiyanoğlu Yakup Bey ve Mahmud Paşa’nın siyasi güçleri, cömert ve bağışlayıcı karakterleri etrafında şekillendirdikleri övgü biçimleri konu edinilecektir. Şairlerin, Germiyanoğlu Yakup Bey ve Mahmud Paşa’nın cömertlikleri etrafında şekillendirdikleri övgü unsurlarını oluşturmak için ortak kullandıkları kelime ve ifadeler “Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın “Kerem” Redifli Kasidelerinde Cömertlik ile İlişkilendirilerek Yapılan Övgüler” başlığı altında incelenecektir. “Kerem” redifli kasidelerde siyasi güç ve cömertliği, dini ve mitolojik kavramlarla/kişilerle ilişkilendirilerek yapılan övgüler ise “Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın “Kerem” Redifli Kasidelerinde Dinî ve Mitolojik Kavramlarla/Kişilerle İlişkilendirilerek Yapılan Övgüler” başlığı altında incelenecektir.

Keywords

Abstract

There has been written many nazire poems to 15th century’s poet Şeyhî’s eulogy (which is written in 22 couplets and rhymed in “kerem”) for Germiyanoğlu Yakup Bey. Most popular poem of these nazires has been belonged to Ahmed Paşa, who is 15th century’s poet like Şeyhî. Ahmed Paşa’s poem has been written for Mahmud Paşa, who is vizier in 15th century. In these eulogies; Şeyhî has 16 couplets for encomia, Ahmed Paşa has 38 couplets for it. In this work there will be studied to encomia wordings for Germiyanoğlu Yakup Bey and Mahmud Paşa’s political power, generosity and bestower characters in Şeyhî and Ahmed Paşa’s “kerem” eulogies. Poets’ encomia wordings about theme “generosity” are will be analyzed in chapter “Şeyhî and Ahmed Paşa’s Encomias About Generosity”. Encomias in these poems about theme “political power” and “generosity” are will be analyzed in chapter “Şeyhî and Ahmed Paşa’s Encomias Which Is Referenced To Religious and Mythologic Concepts/ Persons”.

Keywords