MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BOYUTLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ TESPİTİ: YÜKSEKKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 506-519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm olgusunun karmaşık yapısı turizm eğitimine olan ihtiyacı doğururken, olumsuz etkilerinin minimize edilmesi ise sürdürülebilirliği gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir turizm konusuna turizm eğitiminde yer verilmesi yönündeki düşünce bu gereklilikler nedeniyle önemlidir. Sürdürülebilir turizmin bütüncül bir yaklaşım neticesinde başarıyla uygulanabilmesi dikkate alındığında, kavramın turizm eğitiminin ilk aşamasından itibaren işlenmesi ihtiyacı belirginleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm eğitimi veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sürdürülebilir turizm uygulamalarına yönelik farkındalıklarının tespit edilmesi ve görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda araştırmanın çalışma evrenini Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf örencileri oluşturmaktadır. Birincil veriler anket tekniği uygulanarak katılımcı öğrencilerden elde edilmiştir. SPSS 20 paket programı kullanılarak frekans dağılımları hesaplanmış ve faktör analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, katılımcı öğrencilere sistematik olarak sürdürülebilir turizme yönelik bir eğitim verilmediği için farkındalıklarının sınırlı kaldığını ve genelden detaya doğru inildiğinde ortalama düzeyinin düştüğünü göstermektedir.

Keywords

Abstract

As the complicated structure of tourism creates the need of tourism education, sustainability is required in order to minimize negative effects. Because of this requirements, the idea that tourism education should be included in the subject of sustainable tourism is important. Considering the fact that sustainable tourism can be successfully applied as a result of a holistic approach, the need for the concept to be processed from the first stage of tourism education becomes clear. The main objective of the research is to find out awareness towards sustainable tourism implementations and to evaluate students' opinions taking education in Yüksekkum Vocational and Technical High School which gives education in the field of tourism. In this context, target population of the research consist of first, second, third and fourth grade students receiving education in Yüksekkum Vocational and Technical High School. The data was obtained by using questionnaire technique and SPSS 20 Package Programme was used to analyze the obtained data.

Keywords