2006 İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI İLE YENİ YÜRÜRLÜĞE KONAN 2017 İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2017-59
Language : null
Konu : Müzik eğitimi
Number of pages: 247-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günlük yaşam içerisinde bulunduğumuz çevreye, topluma ve diğer toplumların halklarına uyum sağlayabilmemiz, eğitim ve öğretim programlarının hedefleri doğrultusunda gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla öğretim programlarında yapılan revize çalışmaları, olması gerektiği şekilde yapıldığı müddetçe, yerinde ve doğru bir adımdır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda müzik öğretim programı da 2017 yılında güncellenerek, yeni hali ile eğitim sürecine dâhil edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, 2006 yılında yenilenen İlköğretim Müzik Öğretim Programı ile 2017 yılında yayınlanan İlköğretim Müzik Öğretim Programını genel amaçlar, öğrenme alanı, kazanım, temel beceriler, değerler ile ölçme ve değerlendirme açısından karşılaştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılında yürürlüğe konan ilköğretim müzik öğretim programının bazı bölümleri, günümüz ihtiyaçlarına ve eğitim politikasına yönelik olarak hazırlanmış bir program olup, fayda sağlayıcı önemli eklemeler yapılmış bir programdır. Fakat programın genel amaçları, becerileri veya hedeflenen değerlerin kazandırılması ile ilgili ilave etkinlik ve süre eksiliği olan bir program olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In everyday life can be effected we can adapt to the peoples of other societies, to our neighborhood and collecting in line with objectives education and training programs. Because of is a step in place and right revision studies in curriculum it should be as long as it is done as. In line with these goals and objectives has been included in the training process with its new form updated in 2017 the music curriculum. The purpose of this study is to compare in terms of general purposes, learning area, earnings, basic skills with values quantification and consideration the primary education Music Curriculums that renovated in 2006 and Music Curriculum published in 2017. In the study, document analysis that is one of the qualitative research methods was used and descriptive content analysis was used to analyze the data. Some parts of the primary music education program put into effect in 2017 is prepared towards education policy and to today's needs. Also is a program beneficiary made important joints. But it is believed is a program additional activity and time-consuming related to the acquisition of targeted values, skills or the general objectives of the program.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics