ÇALIŞAN KADIN VE ÇOCUK: GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadınların oluşturmasına rağmen kadınların çalışma hayatına katılım düzeyinin kadın nüfusuyla doğru orantılı olmadığı ve Türkiye’de ise bu oranın çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumu en başta toplumların sosyokültürel yapıları etkilemektedir. Çalışma hayatında kadınlar birçok problemle karşılaşmakta olup bunlardan bir tanesi de çocuk bakımı konusudur. Araştırmada çalışma hayatındaki kadınların çocuk bakımı ile ilgili sorunları ele alınmış ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, çalışan ve çocuğu olan kadınların çocuk bakımından kaynaklanan sorumluluklarının iş ve aile yaşamına etkilerini tespit etmektir. Araştırma Gümüşhane il merkezinde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların çocuk bakımına ilişkin yaşadıkları sorunları tespit etmek için yapılmış uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmada, basit tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenen 162 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışma ile Türkiye’deki çalışan kadınların yaşadığı sorunlar konusuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Although nearly half of the world's population is made up of women, It is seen that the level of participation of women in working life is not directly proportional to the female population and that this ratio is much lower in Turkey. This situation firstly affects sociocultural structures of societies. In working life, women face many problems and one of them is child care. In this article, Problems related to child care of women in working life have been addressed and some solutions are proposed to resolve these problems. The purpose of this study, to determine the impact of child- rearing responsibilities on work and family life of women who are working and have children. The research is an applied study to determine the problems that women working in public and private sector in child care area in Gümüşhane province center. In the study, a questionnaire was applied to 162 i

Keywords