YÖNETİMDE YENİ BİR ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MODELİ: HOLAKRASİ

Author:

Number of pages: 211-218
Year-Number: 2017-59

Abstract

Yönetim olgusu işletmecilik faaliyetlerinin başlangıcı ile birlikte var olan ve en önemli işletme fonksiyonlarından biri olarak kabul edilen bir unsurdur. İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken birçok farklı etkenlerle karşı karşıyadır. Öyle ki bu etkenler, işletmelerde değişimlere sebep olmaktadır. Böylelikle insan kaynaklarından muhasebe sistemine, pazarlamadan araştırma ve geliştirmeye ve hatta yönetim anlayışının kendisine dahi bu değişimler etki ederek işletmelerin devamlılığının sağlanması, daha verimli üretim ve satış politikalarının geliştirilmesi kısaca amaç ve hedeflerine daha çabuk ulaşabilmeleri açısından önemlidir. Özellikle günümüzün teknoloji çağı olarak kabul edilmesi ile birlikte yönetim anlayışının da değiştiği hatta bilinen “masa başı” ve sadece “emir-komuta” ilkelerinden uzaklaşarak farklı yönetim anlayışlarını beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı yeni bir yönetim yaklaşımı olarak kabul edilen “holakrasi” sisteminin yönetimde yerinin ne olduğunu ortaya çıkarmak ve Türkiye’de faaliyet gösteren örgütlerde uygulanabilirliğini tartışmaktır. Çalışma nitel verilerle desteklenen bir derleme çalışması olup holakrasi sistemi tanıtılarak, yönetim literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The management case is one of the most important business functions that exist together with the beginning of business activities. Businesses are confronted with many different factors while continuing their activities. Such factors cause changes in the enterprises. In this way, it is important to ensure the continuity of businesses and more efficient production and sales shortly in terms of reaching their goals and objectives more quickly by influencing human resources to accounting system, marketing to research and development and even the management concept itself. Especially today is acceptable as a technology age, it is seen that the concept of management has changed and also brought away different management approaches by moving away from the "table head" and only "command-command" principles. The aim of this study is to reveal what is the place of management in the "holacracy" system, which is accepted as a new management approach, and to discuss its applicability in organizations operating in Turkey. It is thought that the study will contribute to the management literature by introducing the holocracy system as a compilation study supported qualitatively.

Keywords