İÇEDÖNÜK VE DIŞADÖNÜKLERİN ANLIK RUH HALİNE GÖRE TERCİH ETTİKLERİ MÜZİKLER VE MÜZİK DİNLEME SONRASINDA OLUŞAN DUYGULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 54-75
Year-Number: 2017-57

Abstract

Müzik ve duygular üzerine yapılan araştırmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araştırmalarda, ruh haline (mood) bağlı olarak özellikle içedönük ve dışadönük kişilik özelliğine sahip bireylerin tercih ettiği müzik kategorisi (Yumuşak, gösterişsiz, çok yönlü, şiddetli/yoğun ve modern/ritmik-enerjik) ve müziğin uyandırdığı duygular arasındaki ilişkiler yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada, katılımcıların 517'si (%66.2) kadın, 264'ü (%33.8) erkek ve yaş ortalaması 20.91 (S = 2.84, ranj = 17-35) olarak tespit edilmiştir. Sonra araştırma için bu kümeden 184'ü (%51.7) içedönük 172'si (%48.3) dışadönük (n=356) kişi belirlenmiştir. Temel bulgulara göre, kadınların pop müziği erkeklerden daha fazla tercih ettiği; buna karşı erkeklerin arabesk ve rap müzik tercihlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların müzik dinledikten sonra erkeklere göre daha pozitif bir ruh haline girdiği; müzik dinlemeden önce hissedilen mutluluk duygusu arttıkça müzik dinleme sıklığının azaldığı bulunmuştur. Dışadönüklerin içedönüklere göre ritmik/enerjik müzikleri daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Diğer yandan içedönüklerin müzik dinledikten sonra hissettikleri gergin/asabi olma puanlarının dışadönüklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen diğer tüm bulgular ilgili alan yazını çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Researchs on music and emotions are becoming increasingly common. In the-se surveys, the relationship between music categories (mellow, unpretentious, sophisticated/complex, intense and contemporary/ritmic-energetic) and music-induced emotions have not been adequately investigated, especially for intro-verts and extroverts, depending on their mood. In this study, 517 (66.2%) of the participants were female, and 264 (33.8%) were male; the mean age was 20.91 (S = 2.84, ranj = 17-35). Then, 184 (51.7%) introverts and 172 (48.3%) extraverts (n = 356) were identified from these clusters. According to basic findings, women preferred pop music more than men; it was seen that men's arabesque and rap music preferences were higher. After listening to music, women got into a more positive mood than men; while the feeling of happi-ness felt before listening to music increased, the frequency of listening to mu-sic decreased. It has been determined that extroverts preferred a contempo-rary/energetic music more than introverts. On the other hand, it was found that introverts’ tension scores after listening to music were higher than extroverts. All other findings obtained in the study were discussed within the context of the relevant field literature.

Keywords