GÖÇMEN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI UYUM PROBLEMLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 147-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fiziksel, sosyal ve kültürel ortam insan gelişimini etkileyen önemli çevresel etmenlerdir ve bu çevredeki değişimler insan gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. En önemli çevresel değişimlerden biri de göçtür. Göç yaşantısında, çevresel değişim genellikle ani olduğundan, bireylerin uyum süreci bu değişimden olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Özellikle çocuk ve ergenlerde göç yaşantısının etkileri daha olumsuz olabilmektedir. Bunun nedeni çocuk ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal büyümeyle birlikte, göçle gelen ani değişimle aynı anda baş etme zorunluluğuna bağlanmaktadır. Savaşın içinden çıkıp gelen çocuklar psikolojik olarak zor bir dönem yaşamakta, bununla birlikte iletişim problemleri, kültür şoku, dışlanmışlık hissi gibi pek çok problemle baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu araştırma da eğitim kurumlarına devam eden göçmen çocukların yaşadıkları uyum problemlerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri analizi betimsel analiz yöntemine göre işlenmiştir. Temalar belirlenerek kodlamalar yapılmış ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Physical, social and cultural media are significant environmental factors affecting human development and the changes in these areas can affect human development positively or adversely. One of the most significant environmental change is migration. Because environmental change is usually sudden in migration, this adaptation process of i

Keywords