GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: POTANSİYEL DIŞ TİCARET GİRİŞİMCİLERİ ÖRNEĞİ,
THE EFFECT OF ENTREPRENEURIAL PERSONALITY TRAITS ON FOREIGN TRADE ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES: THE CASE OF POTENTIAL FOREIGN TRADE ENTREPRENEURS

Author:

Number of pages : 287-302

Abstract

Bu araştırmanın amacı, girişimci kişilik özelliklerinin dış ticaret girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda, bu araştırma, potansiyel dış ticaret girişimci özelliği taşıyan üniversite öğrencileri incelenerek gerçekleştirilecektir. Potansiyel girişimci olan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi hakkında literatürde birçok çalışma bulunmasına rağmen potansiyel dış ticaret girişimciliği üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Araştırmanın bu yönüyle hem literatüre hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve uygulayıcılara önemli bir katkısının olacağı düşünülmektedir. Nicel araştırma yöntemine göre tasarlanmış araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmanın ana kütlesini, bir kamu üniversitesinde lisans seviyesinde öğrenim görmekte olan uluslararası ticaret bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve araştırmanın verileri, araştırmaya katılmayı kabul eden 152 katılımcıdan yüz yüze anket aracılığıyla toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistiki analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmış, elde edilen bulgular tablolar aracılığı ile sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları, girişimci kişilik özelliklerini oluşturan; risk alma (t=2,694; p=,021), yenilikçi olma (t=2,447; p=,016), fırsatları görme (t=2,706; p=,008) ve duygusal zekânın (t=3,241;p=,001)dış ticaret girişimcilik eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğunu (p<0,05); kendine güvenin (t=,973;p= ,332)ise dış ticaret girişimcilik eğilimi üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir(p>0,05).

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of entrepreneurial personality traits on foreign trade entrepreneurship tendencies. In this context, this research will be carried out by examining university students with potential foreign trade entrepreneurial skills. Although there are many studies in the literature about entrepreneurial personality traits and entrepreneurship tendencies of potential entrepreneurial university students, the number of studies on potential foreign trade entrepreneurship is rather limited. It is thought that the researcher will make an important contribution both to the literature and to the researchers and practitioners working on this field. The mainstream of this research, which is based on the research approach designed according to the quantitative research methodology, is the students of the international trade department who are studying at undergraduate level in a public university. The sample of the study was determined using the convenience sampling method and the data of the researcher were collected through face-to-face surveys from 152 participants who agreed to participate in the survey. Data were analyzed by SPSS 21.0 statistical analysis program. Descriptive statistics, correlation and regression analyzes were used in the study, and the findings were presented through the tables. The results of the research show that from the entrepreneurial personality traits; risk taking (t=2.694; p=0.021), being innovative (t=2.447; p=0.016), seeing opportunities (t=2.706; p=0.008) and emotional intelligence (t=3.241, p= 0.001), have a statistically significant effect on foreign trade entrepreneurship tendency (p <0.05); while self-confidence (t=0.973; p=0.332) has no statistically significant effect on foreign trade entrepreneurship tendency (p> 0.05).

Keywords