OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 388-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin yönetsel yeterliklerinin, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kapsamında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitliliğe dayalı örneklem yoluyla seçilen 10 öğretmen ve 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, nitel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı, öğretmen ve yöneticiler için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin tamamı kendilerini yönetimde etkili bulurken, öğretmenlerin görüşleri yarı yarıya dağılım göstermiştir. Okul yöneticilerinin mesleki ve akademik yönde gelişimlerini sağlamaları için aldıkları destek faaliyetlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu belirtilmiştir. Okul yöneticisinin kendisini geliştirmesi gereken alanlar ile ilgili olarak öğretmenler en fazla iletişim alanını belirtirken, müdürler ise etkili liderlik, yönetim becerileri ve iletişim alanlarında görüş belirtmişlerdir. Okul yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik ne tür bir eğitim şeklinin gerektiğine yönelik öğretmenler en çok hizmet öncesi stajyerlik ve yüksek lisans eğitimi alanında görüş belirtirken, yöneticiler ise nitelikli hizmet içi eğitim faaliyetlerini vurgulamışlardır.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to determine the managerial competencies of school administrators according to the views of administrators and teachers. The study group, which is one of the qualitative research designs, consists of 10 teachers and 10 school administrators selected through sampling based on maximum

Keywords