ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONUNU ARTIRAN VE OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 582-603
Year-Number: 2017-58

Abstract

Araştırmada öğretmenlerin iş motivasyonlarını artıran ve artırabilecek durumlar ile olumsuz etkileyen durumların incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Bolu ili Yeniçağa ilçesinde görev yapan 50 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin motivasyonlarını artıran ve artırabilecek durumlar ile olumsuz etkileyen durumlar bireysel, okul, sistemsel, öğrenci, veli, yönetim, meslektaş kaynaklı ve diğer kaynaklar olarak temalandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin motivasyonunda birçok faktörün etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim sistemimizin en önemli parçalarından biri olan öğretmenlerimizin motivasyonlarını yüksek tutmak için yetkili kurum ve kişilerin bu durumları dikkate alması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

It was aimed to investigate the situations that increase the motivation of the teachers in the research and which may increase and negatively affect them. The study group of the research conducted by the case study of qualitative research methods constitutes 50 teachers working in the district of Yeniçağa in Bolu province in the academic year 2016-2017. In the study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool in accordance with the standardized open-ended question technique. The collected data were analyzed according to the descriptive analysis method of qualitative research methods. As a result of the research, the situations which increase the motivation of the teachers and can increase and negatively affect them are the themes as i

Keywords