KEMAN DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 362-375
Year-Number: 2017-57

Abstract

Bu araştırmada müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda keman dersi alan öğrencilerin, keman dersine yönelik tutumlarını ölçen bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma Türkiye’deki 18 üniversiteden 528 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %52’sini açıklayan iki faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde iki faktörlü yapı doğrulanmıştır (X2/sd: 2.72, NNFI: 0.95, CFI: 0.96, GFI:0.86, AGFI: 0.82, RMSEA: 0.08 Standardize edilmiş RMR: 0.06). Cronbach Alpha katsayısı birinci faktör için, ikinci faktör için ve ölçeğin bütünü için sırasıyla .90, .78, ve .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününde ve 2 alt faktörde her madde için hesaplanan sıra ortalamalarının üst %27’lik grup lehine yüksek olduğu ve bu farklılıkların da 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiş, maddelerin ayırt edici olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ölçeğin, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda keman dersi alan öğrencilerin tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to develop a scale that measures the attitudes of students toward violin lessons who have taken violin lesson in music teacher education institutions. The study was conducted with 528 undergraduates from 18 universities stated in Turkey. To test construct validity of the scale exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) have been calculated. Explorotory factor analysis results indicate that scale has a two- factor structure which explains %52 of the total variences. Confirmatory factor analysis (CFA) indicates that the two-factor structure of the scale was confirmed. (X2/sd: 2.72, NNFI: 0.95, CFI: 0.96, GFI:0.86, AGFI: 0.82, RMSEA: 0.08 Standardized RMR: 0.06). Cronbach Alpha coefficient for factor 1, factor 2 and the whole scale were calcuated as .90, .78 and .89, respectively. Items discrimiation results indicate that the upper %27 of the participants have higher mean range scores for each item on the scale and on the two factors, and this difference is significant at the 0.01 level. These results show that the scale can measure the attitudes of students who have taken violin lessons in music teacher education institutions in a reliable and valid way.

Keywords