OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKİSİ,
THE EFFECTS OF MOVEMENT EDUCATION TO MOTOR PERFORMANCES ON CHILDREN AT PRE-SCHOOL EDUCATIONS INSTITUTIONS

Author:

Number of pages : 358-366

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4–6 yaş çocuklara yönelik uygulanan 8 haftalık hareket eğitiminin çocukların motor performanslarına etkisini bulmaktır. Araştırmaya denek olarak İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı rasgele seçilmiş 8 özel okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 240 öğrenci katılmıştır. Denekler hareket eğitimi uygulanan grup (deney grubu n=120) ve hareket eğitimi uygulanmayan grup (kontrol grubu n=120) olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak okulöncesi çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Wilmore’un 1980 yılında geliştirdikleri motor performans test protokolü uygulanmıştır. Test protokolü; çabukluk, durarak uzun atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, tenis topu fırlatma, sürat koşusu ve yakalama olmak üzere 6 unsurdan oluşmuştur. Elde edilen veriler SPSS for Windows 10.0 paket programı ortamında; ön test ile son test arasındaki bağımlı örneklemler için t testi (Paired- Samples t Test), deney ile kontrol grubu arasındaki farklar için ise bağımsız örneklemler t testi(İndependent-Samples t Testi) kullanılarak analiz edilmiştir. Her grubun deney öncesi değerleri ile son değerlerin karşılaştırılmasında; hareket eğitimi uygulayan grubun tüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.(p<0,05). Hareket eğitimi uygulamayan grubun ise tenis topu fırlatma performansı dışındaki performans değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05).Her iki grubun ön testleri arasındaki karşılaştırmada (p>0,05) düzeyinde anlamlı fark bulunamamıştır. Son testleri arasında ise (p<0,05) düzeyinde deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak 8 haftalık hareket eğitimi 4–6 yaş çocukların motor performanslarını olumlu yönde arttırmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is investigating to the effects of movement education for 8 weeks to motor performances on children who are 4-6 years old and attend pre-school education institutions. The subjects in the investigating are randomly selected 240 students who attend 8 different pre-school education institutions that depended on “the National Education Ministry” and “the Society for the Protection of Children” in İzmir and they have joined this investigation. The subjects are tumbled to two groups such as the first group which enforced movement education (experiment group n=120) and the second group which hasn’t enforced movement education (control group n=120). In this study, the motor performance test protocol which are developed in 1980 by Morris, Atwater, Williams and Wilmore was enforced in order to measure the motor performances of pre-school children for data collection method. Test protocol was composed 6 components such like quickness, standings broad jumps, balance on one leg, throwing a tennis ball, sprint and catching. All gathered data were analyzed by “the SPSS for Windows 10,0” (paired-samples “t” test for between first test and last test)(Independent-samples “t” test for differences between experiment group and control group). In comparing pre-test values and post-test values of each of these groups, it was found a significant variety between all values of first group (p<0,05). In second group, it was also statistically found a significant variety between performance values except performance of throwing a tennis ball (p<0,05). In comparing between first test of each of these groups, it wasn’t found a significant variety in level of (p>0,05). Between last test of each of these groups, it was found a significant variety in favor of experiment group in level of (p<0,05). In conclusion, the movement education for 8 weeks has positively redoubled motor performances of children who are 4-6 years old.

Keywords