TÜRK SPOR EĞİTİMİNDE İNOVASYON ANLAYIŞI,
INNOVATION UNDERSTANDING IN TURKISH EDUCATION

Author:

Number of pages : 230-246

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de spor eğitimine ilişkin mevcut sorunları ortaya koyarak bu sorunların çözümü ve spor eğitiminin geliştirilmesine ilişkin faklı inovasyon önerileri sunmaktır. Bu araştırma nitel desende doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mevcut yerli ve yabancı literatürün taranması neticesinde Türkiye’de spor eğitimine ilişkin; spor tesisi, araç-gereç ve malzeme, maddi desteklerin yetersizliği; kulüpleşme seviyesinin düşük olması, okul yönetimlerinin olumsuz tutumları, ailelerin beden eğitimi ve spor derslerine ilgisizliği, okullarda sınıf mevcutlarının fazla olması ve ders sürelerinin az olması gibi sorunlar tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda yukarıda ifade edilen sorunları ortadan kaldırmak, ülkede spor eğitimini daha etkin-verimli hale getirmek ve modernizasyonunu sağlamak amacı ile farklı inovatif uygulama örnekleri sunulmuştur. Örneğin kıdemli antrenör istihdamı, okul sporları için sponsorluk kavramının teşvik edilmesi, okullarda yetenek seçim komisyonlarının oluşturulması, okul kulüpleri ve liglerin teşekkülü, okul yönetimleri tarafından stratejik planların hazırlanması ve Avrupa Birliği politikalarının Türk spor eğitimi sistemi içerisine entegrasyonun sağlanması gibi öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The objective of the present study is to suggest various innovative solutions for development of sport education by revealing current issues with the sport education in Turkey. This study was conducted in a qualitative pattern through document analysis method. Accordingly, regarding the sport education in Turkey, various issues were determined such as sport facility, tools and equipment, insufficient financial support, low institutionalization level, adverse attitudes of school administrations, indifference of families towards physical education and sport courses, crowed classroom populations at schools and short course hours. As a result of the study, various innovative application examples were suggested in order to eliminate problems above, to increase efficiency and effectiveness of sport education in the country and to allow modernization. For instance, measures such as recruitment experienced coaches, encouraging sponsorship concept for school sport activities, establishing talent selection commissions at schools, establishing school clubs and leagues, preparation of strategic plans by school administrations and ensuring integration of European Union policies into Turkish sport education system were suggested.

Keywords