ŞEYH GALİP’İN ŞİİRLERİNDE ŞİDDETLİ İMGE

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 319-337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klâsik Türk şiiri, kaleme alındığı dönemdeki dil, kültür, hayat karşısındaki tutum, ekonomi, sosyal hayat vs. birçok faktörden dolayı günümüzde anlaşılma konusunda sorunların olduğu bir alandır. Bu durum, şiirin anlaşılması için edebiyat araştırmacıları tarafından birçok yaklaşımın ortaya çıkarılmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımlardan biri de imgesel yaklaşımdır. Söz konusu yaklaşımda okuyucu da metnin anlamlandırılma sürecine dahil olur ve böylece şiirin özüne yaklaşılmaya çalışılır. İmgesel yaklaşım, özellikle XVII. yüzyıl ve sonrası yazılan şiirlere yaklaşımda önemli bir rol üstlenir. XVII. yüzyıldan önce şiirler, belli bir kompozisyon şeklinde kurgulanıp sınırları daha belirgin iken özellikle XII. yüzyılda üslup çeşitlerinde görülen zenginlik şiirin anlam sınırlarını genişletir. İmgesel yaklaşım, söz konusu anlam sınırlarını keşfetme konusunda önemli işlevler üstlenebilir. Klasik Türk şiirinin son büyük temsilcisi olarak kabul edilen Şeyh Galip’in şiirleri de anlam sınırları geniş şiirler olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın amacı, şiirlerdeki anlam zenginliğine ulaşmak için yaklaşım önerisinde bulunmak ve incelenen şiirlerde Şeyh Galip’in şair kimliğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada Şeyh Galip’in şiirlerinde kullanılan şiddetli imgelerin arka planı irdelenmiş ve bu arka plan birkaç örnekle açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Classical Turkish Poetry is a field in which there are problems in its being understood today due to many factors such as the language, culture, attitude toward life, economy, social life, etc. existing in the era when written. This situation brought about many approaches made by literature researchers so that the poem would be understood. One of them is imaginary approach. In this context, the reader, too, is included into the interpretation process of the text and thus it is tried to come close to the essence of the poem. Imaginary approach plays a key role in approaching to the poems that were written especially within and after the 17th century. Prior to the 17th century, the poems were fictionalized in a specific composition and their borders were clearer while the richness in a variety of poetic forms experienced especially within the 12th century broadened the semantic borders of poem. Imaginary approach may have some significant functions in discovering them. Regarded as the last of the greatest Classical Turkish Poets, Seyh Galip has the poems that might be considered the ones whose semantic borders are broader. The aim of this study is to offer an approach to gain the semantic richness in the poems and distinguish the poetic identity of Seyh Galip. In the study the background of the violent images used in Seyh Galip’s poems was examined and sought to explain with several examples.

Keywords