AMİN MAALOUF’UN ÖLÜMCÜL KİMLİKLER ESERİNE GÖRE MUHTAR ŞAHANOV’UN CENGİZ HAN’IN SIRRI ROMANINDA SİMGE KİMLİKLER,
ACCORDING TO AMIN MAALOUF'S DEADLY IDENTITY WORKS, MUHTAR ŞAHANOV'S SYMBOLIC IDENTITY IN GENGHIS KHAN'S SECRET NAME

Author:

Number of pages : 549-559

Abstract

Cengiz Han’ın Sırrı eserinin yazarı Muhtar Şahanov; Kazakistan Cumhuriyeti halk yazarıdır. Manzum bir şekilde yazılan romanda felsefi-dram ve insanlık tarihinin en zalim ve azgın dehalarından birinin son günleri anlatılır. Bununla birlikte kötülük geni, kadın, diktatör, sürü psikolojisi ve bilim gibi kavramlar romanda okuyucuya aktarılır. Roman kahramanı olarak Cengin Han, karmaşık kimliğe sahip biri olarak karşımıza çıkar. Karmaşık kimlikler, çoğu zaman bireyi toplum dışına iter. Söz konusu Amin Maalouf’un eserinde bu “kimlik” sorunsalı geniş çerçevede anlatılır. İnsanın özünde varoluşunu, farkındalığını, kendilik bilincini oluşturan bu kimlik açımlamasıCengiz Han’ın Sırrı eserinde Cengiz Han’ın etrafında şekillenir. Nitekim karmaşık bir kimliği talep eden, duygularına göre hareket edip aklı ile hareket etmeyen Cengiz Han aslında toplum dışına itilen bir kişidir. Çünkü Cengiz Han’daki bitmez tükenmez yok etme arzusu birçok insanın ölümüne neden olur. Geçmişten günümüze insanın varlığı, kimlik sayesinde somutluk kazanır. Bireysel kimlikler gibi toplumsal kimliklerde önemli yer tutar. Bir toplumun kimliği onun örf-âdeti, gelenek-görenekleriyle anlam bulabilir. Bireysel kimlikler ise Ölümcül Kimlikler’de de değinildiği üzere kimlik; bir insanı başkası değil de kendisi yapan şeydir. Cengiz Han’ın Sırrı eserinin kahramanları olan Cengiz Han’ın, Kayırhan’ın, Aybar’ın, Akerke’nin, Tebay’ın, Yesugey’in, Jelme’nin ve Börte gibi tiplerin kimlikleri farklılık gösterir. Çünkü kimliğin insan üzerindeki etkisine bakıldığında bireyin çocukluğundan başlayıp ilerleyen yaşlara kadar geçirdiği olumlu, olumsuz her eylem ve varlığını anlamlandırdığı çevre, kimliğin oluşumunda önemli yer tutar.

Keywords

Abstract

Muhtar Şahanov, the writer of Genghis Khan's secret; The Republic of Kazakhstan is a folk writer. The roman written in the form of a poem describes the last days of one of the most cruel and horny deities of philosophical-drama and human history. However, concepts such as evil, broad, woman, dictator, herd psychology and science are transferred to the reader in romance. As a Roman hero, Cengin Khan is confused as someone with a complex identity. Complex identities often push the i

Keywords