BİR HUKUKA UYGUNLUK SEBEBİ OLARAK MEŞRU SAVUNMANIN UNSURLARININ DEĞERİ,
THE VALUE OF LEGISTIMATE SELF DEFENSE FUNCTIONS AS A REASON OF LEGAL COMPLIANCE

Author:

Number of pages : 453-467

Abstract

Fiilin, Ceza hukukunda suç olarak kabul edilmesinin temel sebeplerinden biri hukuka aykırı olmasıdır. Meşru savunma ile fiilin tehlike hali ortadan kaldırılmak suretiyle eylem hukuka uygun hale getirilmektedir. Dolayısıyla kişinin sorumluluğu doğmamaktadır. Meşru savunma konusuna ilişkin düzenlemeler açısından Türk ceza kanunları ile Modern ceza hukuku karşılaştırıldığında; benzerlik görülmektedir. Bireyin kuvvete karşılık verebilme hakkının varlığı meşru savunmanın varlığını zorunlu kılmaktadır. Meşru savunmanın şartları genel olarak saldırı ve savunmaya ilişkin şartlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Olayda bu iki şarttan birine dair eksiklik kişinin meşru savunma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Keywords

Abstract

One of the main reasons for the fact that the act is regarded as a crime in criminal law is contrary to the law. By legitimate self defense, the action has been made lawful by abolishing the dangerous state of the act. Therefore, the responsibility of the person is not born. When Turkish criminal laws and modern criminal law are compared in terms of regulations regarding legitimate self defense; similarity is seen. The existence of the i

Keywords