15-20 YAŞ ARASI ZİHİNSEL ENGELLİ SPORCULARA, AÇIK VE KAPALI ALANLARDA UYGULANAN HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,
EXAMINE THE MOVEMENT TRAINING EXERCISES OF THE MENTALLY RETARDED DISABLED AGED BETWEEN 15 AND 20 YEARS IN OUTDOOR AND INDOOR AREAS

Author:

Number of pages : 539-548

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 15-20 yaş arası zihinsel engelli sporcuların açık alan ve kapalı alanlarda uygulanan hareket eğitimi çalışmalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 15 ile 20 yaş arası eğitilebilir ve öğretilebilir durumdaki zihinsel engelli 12 kadın ve 12 erkek toplamda 24 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Açık ve kapalı alanda İki ayrı çalışma gurubunu oluşturan bireylerin 6’ sını kadın ve 6’ sını erkek olmak üzere 12 sporcu teşkil etmektedir. Bu alanda etkin bir uygulama yöntemi olarak kullanılan ve verimli sonuçları tecrübe edilmiş bulunan, mendil kapmaca, kör ebe, yakar top, istop oyunları ayrıca motorik beceriyi ölçmek için ise parkur testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBMM SPSS 22.00 paket programı ile istatistiksel analizleri yapılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler ve envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilerek verilmiştir. İstatistikî işlem olarak Mann Whitney U, test istatistiği kullanılmıştır. Sonuç olarak açık ve kapalı alanlardan alınan parkur skorları ve eğitsel oyun skorları cinsiyet ve yaş ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun eğitim süresince algılamayı etkileyen bireysel ve çevresel etmenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu faktörler, ses, ışık, ısı, mekânsal ayrımlar, seyirci baskısı, psikolojik etmenler, sporcuların spor sahalarına özgün hazır bulunurluk düzeyleri başarıyı etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Tüm bu farklılıklar, zihinsel engelli sporcuların almış oldukları eğitimler ve yapılan değerlendirmelerden ortaya çıkan sonuç engelli bireyler için yapılacak olan sportif çalışmalar kapalı alanlarda daha etkin, verimli ve uygulanabilir olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the movement training exercises of the mentally retarded disabled aged between 15 and 20 years in outdoor and indoor areas. In line with these objective, in a total of 24 athletes participated in the study voluntarily of 12 women and 12 men aged 15 to 20 age with mentally disabled who in an educable and teachable state. I

Keywords