BİYO-ÖRGÜTLERDE YÖNETİM: ÖRGÜTLENMENİN İÇGÜDÜSEL DOĞASI ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 440-459
Year-Number: 2017-56

Abstract

Bu çalışmada amaçlanan, hâkim yazında bugüne dek çok fazla yer verilmeyen insan-dışı örgütlenme pratiklerinin biçim ve unsurlarına dikkat çekmektir. Bu amaçla, örgüt olgusunun ön koşulu olarak kabul edilen toplumsallaşmanın içinde var olabilen hayvan toplulukları; örgütlenme biçimleri, aralarındaki güç ve rol dağılımları, kullandıkları yönetim pratikleri, oluşturdukları örgütsel yapının hiyerarşik bakımdan özellikleri gibi farklı açılardan incelenmiştir. Örgütsel yaşamın daha önce dikkat etmediğimiz farklı yönlerini anlamamıza olanak sağlaması bakımından çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan alan taraması sonucunda; iç-grup oluşumu, grup içi ve gruplar arası yardımlaşma ve işbirliği, iş bölümü ve uzmanlaşma, çatışma, anarşizm, örgütsel aidiyet duygusu, kendini adama (altruizm), adam kayırmacılık (örgütsel nepotizm), kendi kendine örgütlenme (self-organizing), kontrol, gücün dağılımı, hiyerarşi, örgüt kültürü, rekabet, öğrenme gibi kavramlara sosyal böcek topluluklarında da rastlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulguların, meta-kuramsal bir örgüt paradigmasının oluşumuna ve bugüne dek örgütlere yönelik farklı disiplinlerden gelen parçalı kuramsal katkıların örgüt bilimi içerisinde oluşturulacak bir üst çerçeve için katkıda bulunması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to draw attention to the forms and elements of non-human organization practices that have not been given so much consequence in the mainstream organization theories. For this purpose, animal communities, which can exist within the socialization which is regarded as a precondition for the formation of the organization are studied from the aspects their organizational forms, their power and role distributions, the administrative practices they use, and the hierarchical structures. The study matter to enable us to understand different aspects of the organizational life which we have not paid attention before. As a result of the field study; self-organizing, control, power distribution, hierarchy, organizational culture, internal and group formation, intra-group and intra-group cooperation and cooperation, work

Keywords