KADIN BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE DÜZENLİ VE PLANLI ANTRENMAN PROGRAMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, ENDOJEN AMİNO ASİTLER VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI,
THE EFFECTS OF REGULAR AND PLANNED TRAINING PROGRAMME ON THE BODY COMPOSİTİON, ENDOGENOUS AMİNO ACİDS AND SOME BLOOD PARAMETERS IN FEMALE ARMWRESTLER

Author:

Number of pages : 183-200

Abstract

Bu çalışmada, bilek güreşi yapan üniversite öğrencilerinde antrenman sürecinin vücut kompozisyonu, glikoz-insülin düzeyleri ve endojen amino asitler üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmaya katılan ve bilek güreşi yapan 24 kadın tesadüfî yöntemle (random) iki gruba ayrılmış ve yine tesadüfî yöntemle gruplar antrenman yapan (n=12, 21.0 ±1.77) ve antrenman yapmayan (n=12, 22.3 ±1.69) gruplar olarak belirlenmiştir. Çalışmada, kadın bilek güreşi sporcuları arasında zamana bağlı olarak kilo, beden kitle indeksi (BKI) vücut yağ ağırlığı ve yağsız vücut ağırlığı parametreleri bakımından istatistiksel olarak bir fark bulunmazken (P<0.05), gruplar arasında beden kitle indeksi farklılık göstermiştir (P<0.005). Vücut parametreleri grup-zaman arasındaki interaksiyon ile etkilenmemiştir. Gruplar arası serum insülin ve insülin/glikoz oranı seviyelerinde bir fark tespit edilmemiştir (P>0.05). Serum glikoz düzeyi grup (P<0,02) ve grup-zaman interaksiyonu (P<0,01) ile etkilenmiştir. Endojen amino asit miktarları genellikle egzersiz programı sonrası artmış, ancak glisin ve prolin düzeyleri ise azalmıştır (P<0.05). Kadın bilek güreşi sporcularında BKI, insülin ve glikoz değerleri ve endojen amino asitler arasındaki korelasyonlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen veriler kadın bilek güreşi sporunda düzenli ve planlı antrenman sürecinin vücut kompozisyonu ve endojen amino asitler üzerine etkili olduğu tespit edilmiş ve bu verilerin literatüre bir katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of training duration on body composition, glucose-insulin levels and endogenous amino acids of female armwrestler collegiate students. 24 female arm wrestlers were determined by random method and separated as a two groups consist of training (n=12, 21.0 ±1.77) and non-training (n=12, 22.3 ±1.69) groups. In the study, there were no statistical significant differences between body weight, body mass index (BMI), body fat weight and fat free mass parameters in female arm wrestling athletes (P<0.05). However, body mass index parameter showed a difference among two groups (P<0.005). Body parameters were not affected with interaction on group-time. Serum insulin and insulin/glucose ratio levels showed no significant change (P>0.05). Serum glucose level was affected with group and group-time interaction (P<0,01). Endogenous amino acids levels were generally enhanced after the exercise but glycine and proline decreased. Correlations between BMI, insulin, glucose values and endogenous amino acids identified in female armwrestling athletes. In conclusion, our data suggested that in female armwrestling sports, regular training duration is effective on body composition and endogenous amino acids thus these results are contributive to current literature.

Keywords