PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 165-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Basit seçkisiz örneklemenin kullanıldığı bu araştırmada araştırmanın katılımcılarını; 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam edip Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sekiz ayrı tema altında yorumlanmıştır. Öğrencilerin görüşlerini daha etkili bir şekilde verebilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilere göre en önemli öğretim materyali türünün görsel ve işitsel materyaller olduğu; öğretim materyallerinin en çok okul öncesi dönemde kullanılması gerektiği; bütün öğrencilerin kendi alanlarında materyal kullanımını ve geliştirilmesini önemli buldukları ve destekledikleri; materyal tasarlamayı zorlaştıran bazı etmenlerin olduğu ve bu etmenlerin; zaman, mekân, malzeme yetersizliği, hazırlanacak materyale karar verememek, maliyet ve beceri eksikliğinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to demonstrate the opinions of Pedagogical Formation Education Certificate Program Students about Instructional Technology and Material Design course. In this context, qualitative research method was used in the study and data was collected through semi-structured interview forms. In this research, where simple unselected samples are used, participants of the research was selected from students continue to the Pedagogical Formation Education Certificate Program in the fall semester of the 2016-2017 academic year, who take the courses in Instructional Technology and Material Design. A semi-structured interview form consisting of eight open-ended questions prepared by the researcher was used to determine the opinions of the students about the instruction al Technologies and material design course. The findings of the research were interpreted under eight different themes. A direct citation was made in order to give the opinions of the students more effectively. As a result of the interviews, the most important teaching material according to the students was that they were visual and auditory materials, that teaching materials should be used mostly in pre school period; that all students support the use and development of materials in their fields, that there are some factors that make it difficult to design the material namely time, space, material in adequacy, deciding on the material to prepare, lack of cost and skill.

Keywords