YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MİKROKREDİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI,
A FIELD RESEARCH ON MICROCREDIT APPLICATIONS WITH POVERTY STRUGGLE

Author:

Number of pages : 143-164

Abstract

Yoksulluk genel olarak gelir yetersizliği şeklinde ifade edilse de farklı değişkenleri içine alan çok yönlü bir sosyal olgudur. Yoksulluk sorunu ve yoksulluk sorununa ilişkin çözüm yolları sosyal bilimler alanında üzerinde durulan önemli konulardan biridir. Son yıllarda yoksulluk sorununa çözüm yolu olarak önem kazanan uygulamalardan biri de mikrokredi sistemidir. Bu sistem ile özellikle dar gelirli kadınların istihdam da yer alarak yoksulluk kıskacından çıkması hedeflenmektedir. Çalışmanın amacı mikrokredi üyelerinin mevcut sosyo-ekonomik yapısı analiz etmek ve mikrokredi uygulamaları sonrası ekonomik güçlenme/yaşam kalitesinde (yoksulluk durumu) değişme olup olmadığı değerlendirilmektedir. Çalışmada tanımlayıcı tipte bir araştırma yapılmıştır, veriler sayı ve yüzde kullanılarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında anket hazırlanmış ve 373 mikrokredi üyesine uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

Although poverty is generally expressed as income inequality, it is a multifaceted social phenomenon that includes different variables. The problem of poverty and the solutions to the problem of poverty are important issues in the field of social sciences. In recent years, one of the applications that have gained importance as a solution to the problem of poverty is the microcredit system. With this system, it is aimed to get out of poverty especially for the women with low income to take employment. The purpose of the study is to analyze the current socio-economic structure of microcredit members and assess whether there is a change in economic empowerment / quality of life (poverty status) after microcredit practices. In the study, a descriptive type of research was conducted, the data are presented using numbers and percentages. Within the scope of the study, a questionnaire was prepared and applied to 373 microcredit members.

Keywords