EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 100-114
Year-Number: 2017-57

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ruhsal zekâ özelliklerini cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri bölüm, yaşadıkları yerleşim yeri ve akademik başarıları bakımından incelemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülen nicel bir çalışmadır. Çalışma 2014-2015 öğretim yılında eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler arasından yansız atama yoluyla seçilen 467’si kız 254’ü erkek olmak üzere 721 öğretmen adayından elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız t-testi, tek faktörlü ANOVA ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ruhsal zekâ özelliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaşadıkları yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılık göstermediği, bölüm ve akademik başarıları bakımından ise farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to examine the spiritual intelligence features of Education Faculty students in terms of gender, grade level, their educational departments, their residential areas and academic successes. The research is a quantitative study conducted in the descriptive scanning model. This study was performed with the data obtained from 721 preservice teachers consisting of 467 females and 254 males selected by the objective assignment among the students of the education faculty during the 2014-2015 academic year. In the analysis of the data, the independent t-test, single factoral ANOVA and Pearson moments multiplication correlation coefficient were used. As a result of this study, it was concluded that the spiritual intelligence features of the students do not differ according to the variables of gender, grade level, and their residential areas, but they differ in terms of the department and academic success.

Keywords