ESERİYLE DUYGU UYANDIRMAYI AMAÇLAYAN VE BAŞARAN KİŞİ ÜSTÜN SANATÇI RUHA SAHİPTİR,
A PERSON WHO ACHIVES AROUSING FEELING IN SOMEONE HAS GOT SUPERIOR ARTIST SOUL

Author:

Number of pages : 134-142

Abstract

Kültür tarihi içinde 18. yüzyılda buharlı tren makinesinin icadı ve hizmete sunulmasıyla tarım toplumundan endüstri toplumuna dönüşüm başlamıştır. Sanat ve Bilim dünyasında doğaya olan ilgi, algı ve kavram düzeyinde değişimler başlamıştı. Bugün de ulaşım alanındaki teknolojik ilerlemeler sonucu mekanik hayat olgusu içinde hızlı tren, uçak gibi ulaşım araçlarıyla uzak mesafelere ulaşım süresinin kısalması uzak coğrafyalara olan uzaklık korkusunun giderek ortadan kaybolmasını sağlamıştır. Bir diğer etken olan İletişim “enformasyon” teknolojisi bugün inanılmaz gelişmeler sayesinde anlık görüntü ve bilgi paylaşımı, insan ufkunda büyük bir çığırlar açmaktadır. Artık sanatçının doğayla olan ilgisi doğrudan duyusal görmeye değil, çağın felsefi ve teknik imkânlarından da yararlanarak soyut biçimlerle doğayı dönüştürerek kavram sanatın somutlaştırma yolunda ilerlemesini sürdürmektedir. Çağın teknoloji, bilim ve sanat algısı o kadar soyut ve karmaşık bir hale gelmiştir ki, insanın doğaya yönelip ondan objektif öznel bilgi edinmesi geri plana itilmiş bulunmaktadır. Bilimde ve sanatta soyutluk kavramı nesnel anlamdaki doğa yerine doğaya karşın yeni bir doğa yaratma arzusuna taşıyor. Soyut sanattaki ayrım bu noktada sanatın teknoloji ile yakın ilişki içinde olduğu gerçeğidir. Bu da bizim kavram ve olguları algılama biçimimizi değiştirmektedir. Bu yönüyle yaratıcı sanat ve bilim çevreleri insanın dünya ile ilişkili algılarını zihni kabiliyet ve yeteneği ile somut ve anlamlı ürünler ortaya koymasıyla ayrı bir önem kazanır.

Keywords

Abstract

Within the history of culture, the transformation of the agricultural society into the industrial society began with the introduction of the steam train machine in the 18th century. In the world of art and science, changes in the level of interest, perception and concept of nature have begun. Today, the technological advances in transport are the result of shortening the time of transportation to distant distances by means of transportation such as high-speed trains, planes and aircraft in the event of mechanical life. Communication 'information' technology, which is another factor, opens up new horizons in the human horizon, sharing instant information and information thanks to incredible developments these days. Now the artist's interest in nature continues to move forward in embodying the formative structure of art with concepts, not by direct sensory perception, but by converting nature into abstract forms, taking advantage of the philosophical and technical possibilities of the time. The technology, science and art perception of the time has become so abstract and complicated that the human orientation to nature and the acquisition of objective subjective information from it has been pushed back. The concept of abstraction in science and art carries on to create a new nature in spite of nature instead of objective meaning. The distinction in abstract art is the fact that art is in close relation with technology at this point. This changes the way we perceive our concepts and phenomena.In this respect, the creative arts and science circles gain a special significance as the human being perceives the world's perceptions by manifesting their concrete ability and ability and concrete and meaningful products.

Keywords