"FOTOGRAFİ" ve FOTO GERÇEKÇİ SANATTA ANLAM

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 268-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotografiye konu olan görsel ögelerin bir araya getirilerek anlamlı ve estetik bir yapıya kavuşturma arzusu her sanatçının ortak gayesidir. İmgenin ya da tabiattan bir kesitin fotoğrafından elde ettiğimiz izlenimler o anın görsel kanıtı olmanın yanı sıra, yarattığı duygu, his, mesajlar ile fotografi; izleyicisine yönelik, kültür, sanat, estetik ve anlam bağlamında bütünsel özellik taşır. Fotografik geçekliği yansıtan görüntüler objektif gerçeklik ile bağını belli oranda muhafaza ettiği için çoğu zaman düz anlam özelliği taşır. Ancak estetik ve özgünlük sözkonusu olduğunda sanatçı, kurgusunu ve tekniğini kendine özgü duyum ve hissediş ile kodlandırır ve koordinatlandırır. Yeni şifrelerle kurgulanan fotografi yorumlanmaya hazır yan anlamlar içerir. Sanatçının objeksiyon olarak görüntü estetik duyarlılığı beslemesi yanı sıra taşıdığı anlam tabakasıyla da semiyotik ve semantik bağlamında anlaşılmayı bekler. Fotografi sanatçısı görüntüye konu olan obje veya ortamların sanatçı üzerinde yarattığı subjektif tesir ve objektivasyonal yapıtlar vasıtasıyla evrenselliğe kapı aralamanın yollarını arama çabasında olmalıdır. Sanatçı kendi sınırlarını aşamadıkça kalıplaşmış görüntü kalıplarına hapsolur. Başka bir deyişle sanatçı özgün bir biçim dili yaratmadıkça klişe bir sanat anlayışının ötesine geçirmez.

Keywords

Abstract

The desire to bring a visual and aesthetic structure together by bringing together the visual objects that are the subject of photography is the common interest of every artist. Image or impression we have gained from a photograph of a cross-section from nature as well as being a visual proof of that moment, which creates emotion, feeling, photographs and messages; cultural, artistic, aesthetic, and meaningful to the viewer. The images that reflect the photographic transmission often carry the meaning of plain meaning because they maintain their connection with objective reality. But when aesthetics and originality of these artists, the techniques and the fiction is coded with a unique sense and feel and rectification. The photo, which is constructed with new passwords, has some meanings ready to be interpreted. objeksiyo in the artist's aesthetic sensitivity image as feed as well as it moves the layer of meaning waiting to be understood in the context of semiotics and semantics. Photo artist universality through the door and subjective effects objektivasyonal works created by artists of the objects on display range or the environment that are subject to disclosure should lead the search effort. The artist is trapped in stereotyped image patterns unless they can cross their boundaries. In other words, the artist does not go beyond the stereotype of art unless he creates an original form of language.

Keywords