YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME,
AN EMPIRICAL INVESTIGATION TOWARD EFFECTIVE FACTORS ON THE PURCHASE INTENTION OF GREEN PRODUCTS

Author:

Number of pages : 51-70

Abstract

Bu çalışma, çevresel tutumlar, sosyal etki ve çevresel kaygının yeşil ürün satın alma niyeti üzerine etkisini incelemektedir. Son yıllarda, çevresel konular ülkeler, araştırmacılar ve akademisyenler arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Buna ek olarak, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, sağlık kaygıları ve çevresel konular tüketicileri satın alma davranışlarında yeşil davranışa yönlendiren faktörler olarak ifade edilmektedir. Tüketicilerin çevresel farkındalıklarının artmasıyla, çevre dostu mal ve hizmetleri satın almaya yöneldikleri ve çevresel uygulamalar yürüten firmaları destekledikleri görülmektedir. Planlı Davranış Teorisi kapsamında, araştırma yeşil ürün satın alma niyetliliği ve belirleyicilerine yönelik çalışmalar temelinde yapılandırılmıştır. Araştırma, hipotezlerin test edilmesi için tarama yöntemi yardımıyla ampirik bir çalışma şeklinde yürütülmüştür. Literatür incelemesinde, bu araştırma, çevreye yönelik tutumlar, çevresel sosyal etki, çevresel kaygı değişkenlerinin yeşil ürün satın alma niyetinin belirleyicisi olduklarına ilişkin incelemeler temelinde yapılandırılmıştır. Veriler 18 yaşından büyük tüketicilerden yüz-yüze yapılandırılmış anket yöntemi aracılığıyla toplanmıştır. Ampirik sonuçlar çevresel tutumlar, sosyal etki ve çevresel kaygıların yeşil ürün satın alma niyeti üzerine etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study examines the effect of environmental attitudes, environmental concern, and social influence on the purchase intention of green products. In recent years, environmental issues are of great interest among the researchers, countries and academics. In addition to this, climate changes, global warming, health concerns and environmental issues are expressed as factors that lead consumers to green behavior in purchasing behaviors. With the increasing environmental awareness of the consumers, it seems that they tend to purchase environment-friendly goods and services and support the companies which have conducted environmental applications. In the context of theory of planned behavior (TPB), the research is structured on the basis of studies on purchase intention of green products and its determinants. The research was conducted as an empirical study with the help of the survey method to be tested hypothesis. Data were collected via face-to-face structured questionnaire technique from the consumers who are over the 18 years old. The empirical results show that environmental attitudes, environmental concern and social influence have a significant impact on purchase intention of green products.

Keywords