ÖZGECİ DAVRANIŞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 582-594
Year-Number: 2017-56

Abstract

Araştırmanın amacı; yetişkinlerin özgeci davranışları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve özgeci davranışlarını çeşitli demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, gelir durumu yakın arkadaş sayısı ve arkadaş grubu) göre incelemektir. Araştırma Erzurum ilinde yaşayan, 20 yaş üstü, farklı sosyoekonomik düzeye sahip 390 kişi üzerinden yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada genel tarama modelinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yetişkinlerin özgeci davranışları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca analizler sonucunda kadınların ve yakın arkadaş sayısı fazla olanların özgeci davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan araştırmada yetişkinlerin özgeci davranışları ile yaşları ve aylık gelirleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

It is aimed in this research to demonstrate the ralationship between altruistic behaviour and psychological well being of adults and altruistic behaviours examine according to various demographic veriables (gender, age, income status, number of close friends and friends group). The study was carried out on 390 people who live in the province of Erzurum, over 20 years old, different socio-economic level. Data were collected by Personal Information Form, Altruistic Scale and Psychological Well Being Scale. Having a quantitative research design, this research used relational screening model. As a result of the analyzes, there was a high level of significant relationship between altruistic behavior of adults and psychological well-being. Also as a result of the analyzes, women and more close friends were found to have higher altruistic behaviors. On the other hand, there was no significant difference between the altruistic behaviors of adults and their ages and monthly incomes.

Keywords